SocioRoMap - Ştiri, anunţuri

 

Conferinţa de încheiere a proiectului

În 20 aprilie 2017, la  București, s-a desfăşurat  conferinţa de încheiere a proiectului de cercetare „Cartografierea sociografică a comunităţilor de romi din România pentru o monitorizare la nivel comunitar a schimbărilor privind integrarea romilor (SocioRoMap)".

Proiectul Cartografierea sociografică a comunităţilor de romi din România pentru o monitorizare a schimbărilor privind integrarea romilor, la nivel comunitar (SocioRoMap) a fost implementat în perioada noiembrie 2014 - aprilie 2017 de Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale împreună cu partenerii săi, Fundaţia pentru o societate deschisă - Bucureşti şi Centrul de Cercetare a Relaţiilor Interetnice - Cluj-Napoca, şi cu sprijinul Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA). Proiectul a fost finanţat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014, în cadrul Programului „Combaterea Sărăciei" (RO25).
Cercetarea în ansamblul ei a urmărit o „cartografiere" a comunităţilor de romi segregate şi sărace la nivel național. În acest demers de colectare a datelor s-a colaborat cu diferitele reţele de specialişti locali, reţele alternative care să acopere localităţile la nivel naţional.  

În cadrul cercetării au fost realizate patru anchete sociologice:   

  • anchetă adresată tuturor primăriilor pentru culegerea de informaţii de la lucrătorii sociali angajaţi în primării; 
  •  anchetă adresată mediatorilor sanitari; 
  •  anchetă adresată mediatorilor şcolari şi profesorilor de limba romani şi istoria şi tradiţiile romilor;
  • anchetă adresată organizaţiilor neguvernamentale rome şi nerome care, în ultimii 5 ani, au derulat proiecte şi intervenţii pentru comunităţile de romi.

Acestora li s-au adăugat, cu sprijinul experților locali, 40 de descrieri sociologice ale oraşelor mari (peste 30.000 de locuitori) care au inclus descrieri ale comunităţilor compacte de romi şi  17 studii de comunitate elaborate de către cercetători care oferă descrieri ample ale vieţii din anumite cartiere, vecinătăţi şi localităţi şi detaliază probleme locale relevante pentru implementarea şi evaluarea politicilor care vizează incluziunea socială a populaţiei rome. De asemenea, în cadrul evenimentului a fost lansată platforma online https://www.socioromap.ro/ care permite vizualizarea principalelor rezultate ale cercetării.

Rezultatele acestui demers oferă o imagine clară şi apropiată de situaţia reală a comunităţilor rome locale datorită abordării şi utilizării reţelelor de specialişti locali, care au o bună cunoaştere a situaţiei comunităţilor în care trăiesc şi (sau) în care lucrează. Aceste rezultate pot fi folosite de către actorii naţionali şi internaţionali implicați în reducerea sărăciei şi promovarea şanselor de reuşită pentru fundamentarea și design-ul unor programe și politicilor publice, permițând prioritizarea intervențiilor și asigurarea unei dezvoltări durabile, echilibrate și reducerea disparităţilor sociale şi economice dintre comunitățile de romi și majoritate.  
La eveniment au participat reprezentanţi ai Ambasadei Norvegiei în România și Moldova, ai Agenției Naționale pentru Romi, reprezentanți ai altor instituţii şi ONG-urilor implicate în incluziunea socială a romilor, cercetători şi reprezentanţi ai organizatorilor, promotorul de proiect şi parteneri.
Echipa proiectului SocioRoMap mulţumeşte participanţilor în toate componentele de cercetare ale proiectului (aproximativ 8.000 de persoane în teren) şi colaboratorilor (aproximativ 130 de persoane) care ne-au asistat în diferitele etape ale cercetării - începând cu proiectarea metodologiei de cercetare, elaborarea instrumentelor adecvate investigaţiei, până la administrarea chestionarelor, prelucrarea datelor, analize, proiectarea hărţilor şi elaborarea studiilor din raportul de cercetare) -  pentru excelentele contribuţii, implicare şi timpul acordat.ŞTIRE

În data de 12 aprilie 2017 (miercuri), a avut loc o discuţie de atelier la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă socială a UBB (Cluj-Napoca) în cadrul căreia echipa de cercetare a proiectului SocioRoMap a prezentat şi a discutat cu cei interesaţi principalele rezultate a celor patru componente de cercetare (Anchetă cu asistenţii/lucrătorii sociali din cadrul Primăriilor, Anchetă cu mediatorii sanitari, Anchetă cu mediatorii şcolari şi profesorii de limba rromani, respectiv Anchetă în rândul organizaţiilor şi asociaţiilor non-guvernamentale care activează în domeniul incluziunii sociale sau în general în activităţi care implică şi populaţia romă locală), resursele de cercetare constituite (baze de date, hărţi, etc.) şi utilizarea lor. De asemenea, au fost prezentate pe scurt şi alte aspecte (de ex. metodologia utilizată), respectiv câteva dintre celelalte componente (altele decât cercetarea propriu-zisă) ale proiectului (networking, hărţi interactive, crowdsourcing, etc.). 


 

ŞTIRE

În data de 6 aprilie, cu ocazia întâlnirii Grupului de Lucru Mixt (GLM) şi celebrarea Zilei internaţionale a romilor, la Instituţia Prefectului Cluj, ISPMN a prezentat câteva din rezultatele obţinute în proiectul de cercetare SocioRoMap (Proiectul  "Cartografierea sociografică a comunităților de romi din România pentru o monitorizare la nivel comunitar a schimbărilor privind integrarea romilor" este finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014, în cadrul Programului "Combaterea Sărăciei" (RO25)), rezultate privind situaţia comunităţilor compacte de romi din judeţul Cluj.

În cadrul întâlnirii au fost prezentate şi alte iniţiative care se desfăşoară în judeţul Cluj: Programul ROMACT - Consiliul Europei şi Proiectul Pata Cluj.

La întâlnire au participat membri GLM, respectiv reprezentanţi ai structurilor deconcentrate ale ministerelor, reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale şi alti reprezentanţi ai comunităţilor de romi.


 

ŞTIRE

Luni, 26 octombrie 2016, ISPMN a primit vizita delegaţiei Ambasadei Norvegiei în România, Ambasadorul Norvegiei în România, d-na Tove Bruvik Westberg şi trei reprezentanţi ai Ambasadei. Cu această ocazie au fost prezentate câteva din rezultatele cercetării proiectului SocioRoMap, "Cartografierea sociografică a comunităților de romi din România pentru o monitorizare la nivel comunitar a schimbărilor privind integrarea romilor", proiect finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014, în cadrul Programului "Combaterea Sărăciei" (RO25). La întâlnire au participat membri din echipa de proiect, atât din partea ISPMN, cât  şi din partea Partenerului 2 - Centrul pentru Cercetarea Relaţiilor Interetnice din Cluj-Napoca, coordonatorii componentelor de cercetare.


 

ŞTIRE

Întâlnire de lucru - Diseminare rezultate proiect

În data de 18 mai 2016, a fost organizată o întâlnire de lucru cu reprezentaţi ai Centrului de Resurse pentru Comunităţile de Romi din Cluj-Napoca pentru prezentarea rezultatelor parţiale obţinute în  proiectul SocioRoMap (WP 3), respectiv în componenta Asistenţi sociali din primarii şi Descriere oraşe mari, având peste 30.000 locuitori.

Ca urmare a acestei întâlniri, au fost furnizate date de cercetare pentru 7 localităţi (Târnăveni, Sighişoara, Aiud, Aleşd, Reşiţa, Şimleul-Silvaniei, Târgu-Jiu, conform contractului de comodat), beneficiare în programul ROMACT. Administraţia Publică Locală din cele 7 localităţi este asistată de CRCR pentru accesare de fonduri din Programul Operaţional Capital Uman (POCU), axa 4.1. „Dezvoltarea Locală Integrală (DLI) în comunităţile marginalizate în care există populaţie aparţinând minorităţii rome", iar aplicaţia cuprinde o secţiune de cercetare/evaluare a localităţii.


 

ŞTIRE

Workshop tehnic: Measuring Inclusive Growth in Central Europe - Data, Knowledge, Institutions for Improved Monitoring of Social Inclusion Outcomes at the Subregional or Local level [Măsurând evoluţia incluziunii sociale în Europa Centrală - date, cunoştinţe, instituţii pentru o monitorizare îmbunătăţită a rezultatelor la nivel subregional sau local]

În perioada 13-14 aprilie 2016, István Horváth (preşedinte ISPMN) a participat la workshop-ul tehnic intitulat Measuring Inclusive Growth in Central Europe - Data, Knowledge, Institutions for Improved Monitoring of Social Inclusion Outcomes at the Subregional or Local level [Măsurând evoluţia incluziunii sociale în Europa Centrală - date, cunoştinţe, instituţii pentru o monitorizare îmbunătăţită a rezultatelor la nivel subregional sau local] organizat de către Banca Mondială, Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a UE (EU Fundamental Rights Agency) şi Guvernul Ungariei la Budapesta.

Obiectivul workshop-ului, care a avut loc la Budapesta (Ungaria), a fost acela de a împărtăşi experienţe despre monitorizarea rezultatelor în domeniul incluziunii sociale cât şi despre disparităţile de la nivel subregional. Scopul acestei reuniuni a fost acela de a îmbunătăţi direcţionarea şi monitorizarea investiţiilor finanţate de către UE în perioada 2014-2020 în Bulgaria, Republica Cehă, România, Ungaria şi Slovacia.

Prima parte a workshop-ului a constat în prezentarea bazei legale şi instituţionale la nivel naţional având sarcina de monitorizare a politicilor publice în domeniul incluziunii în general, sau a populaţiei de romi în particular.

În ceea ce priveşte România au fost prezentate două acte normative care prescriu modalitatea de a monitoriza incluziunea socială, respectiv HG 488 din 2008 şi Strategia Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020. A fost prezentat sistemul de monitorizare, de culegere şi de diseminare a datelor (TEMPO-online al INSSE).

În cea de-a doua zi au fost prezentate variate iniţiative concrete şi inovatoare de monitorizare a situaţiei incluziunii populaţiei de romi. În ceea ce priveşte România au fost prezentate primele rezultate ale proiectului SocioRoMap, coordonat de ISPMN, finanţat de Fondul/Mecanismul Financiar Norvegian. Printre alţii, reprezentantul Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale a UE (EU Fundamental Rights Agency), Andrey Ivanov, a apreciat pozitiv proiectul în ansamblul lui şi a propus ca acesta să devină un  model (în sens metodologic) pentru alte demersuri similare. Totodată, el a adresat o invitaţie pentru reprezentanţii ISPMN în vederea colaborării cu Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a UE.


 

ŞTIRE

Întâlnire de lucru - Descrieri ale oraşelor mari

În perioada 25-26 martie 2016, Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale (ISPMN) în colaborare cu Centrul de Cercetare a Relaţiilor Interetnice (CCRIT), parteneri în cadrul proiectului Cartografierea socio-grafică a comunităţilor de romi din România pentru o monitorizare la nivel comunitar a schimbărilor privind integrarea romilor (SocioRoMap), au organizat la Braşov întâlnirea de lucru cu titlul: Descrierea sociologică a oraşelor. În cadrul întâlnirii a avut loc instruirea experţilor recrutaţi în valul doi în vederea realizării descrierilor sociologice ale oraşelor mari, având peste 30.000 locuitori şi a comunităţilor compacte de romi identificate în aceste oraşe. Expertul CCRIT, asist. univ. dr. Gyongyi Pasztor, a prezentat participanţilor metodologia şi instrumentele de cercetare şi o descriere sociologică a unui oraş, ca model.  Participanţii au fost experţi care vor realiza cercetarea în oraşele mari/municipii: Bucureşti (Sector 6), Timişoara, Arad, Focşani, Turda, Zalău şi Sightetu Marmaţiei.Din partea organizatorilor au mai participat: Andrada Tobias (coordonator proiect CCRIT) şi Adriana Cupcea (asistent manager proiect ISPMN).


 

ŞTIRE

Atelier de instruire şi discuţii - metodologia studiilor de comunitate

Sâmbătă, 19 martie 2016, în cadrul proiectului Cartografierea sociografică a comunităţilor de romi din România pentru o monitorizare la nivel comunitar a schimbărilor privind integrarea romilor (SocioRoMap),  s-a desfăşurat un atelier de instruire şi discuţii despre metodologia studiilor de comunitate. Întâlnirea a avut loc la Bucureşti urmând ca  studiile de comunitate să fie realizate în 25 de localităţi din România în perioada următoare. La atelier au participat reprezentanţii promotorului de proiect (din partea ISPMN a participat László Fosztó) şi ai partenerilor (CCRIT - Andrada Tobias şi Fundaţia pentru o societate deschisă - Daniela Tarnovschi şi Anca Radu) împreună cu experţii invitaţi (Viorel Anăstsoaie, Cătălina Tesăr) şi un număr de cercetători cu experienţă în domeniul cercetărilor socio-calitative şi antropologice.


 

ŞTIRE

Întâlnire de lucru – Descrieri ale orașelor mari

Sâmbătă, 31 octombrie 2015, s-a desfășurat întâlnirea de lucru cu experți de la nivel național care vor realiza descrierile sociologice ale oraşelor mari, având peste 30.000 de locuitori. Întâlnirea a avut loc la Braşov, Hotel Aro Palace.

După o expunere generală a proiectului, întâlnirea a continuat cu sesiunea pentru prezentarea metodologiei de cercetare, componenta cantitativă, privind completarea şi validarea chestionarelor de tip A şi de Tip B, aplicate la nivel de Unitate Administrativă Locală (UAL). De asemenea, au fost prezentate structura chestionarelor, modalitatea de aplicare corectă a acestora, modul de alegere a respondenţilor şi instrucţiunile generale pentru completarea şi validarea chestionarelor.

În cadrul celei de-a doua sesiuni de lucru, au fost prezentate metodologia și instrumentele de cercetare de tip calitativ pentru descrierile orașelor, descrierile la nivel de oraș şi descrierile la nivelul comunităţii compacte de romi.

Sesiunea de întrebări şi răspunsuri, aspectele privind terminologia cercetării precum şi elementele de etică şi deontologie profesională în domeniul cercetării au încheiat întâlnirea de lucru.


 

ŞTIRE

Luni, 19 octombrie 2015, ISPMN a primit vizita unei delegații din partea organizației De la inimă la inimă (Hjärta till Hjärta) din Linköping, Suedia. Asociația este o organizație filantropică care desfășoară multe proiecte umanitare în lume și desfăşoară în România și în Bulgaria proiecte în domeniul incluziunii sociale a romilor. Delegația a fost compusă din dr. Jörgen Ljung, profesor la Universitatea din Linköping și președintele board-ului Asociației De la inimă la inimă, și Luiza Mara Timoc, coordonator proiect și membră a grupului Team Roma. La întâlnire au participat: Alina Silian, Dénes Kiss (membrii echipei de cercetare SocioRoMap), Stefánia Toma şi László Fosztó (cercetători ISPMN). Aceştia au prezentat proiectul SocioRoMap, care are o componentă de cercetare a organizațiilor neguvernamentale prezente în domeniul incluziunii romilor din România. Participanții au discutat despre posibilitățile de colaborare în cartografierea rețelelor de organizații cât și despre o utilizare cât mai eficientă a informațiilor adunate pentru o mai bună coordonare și monitorizare a proiectelor desfășurate de diferiți actori neguvernamentali. 


 

ŞTIRE

În perioada 1-3 octombrie 2015,  a avut loc o întâlnire de lucru cu experţii din Birourile Judeţene pentru Romi, structuri constituite în Instituţiile Prefectului, la nivel naţional. La întâlnire a participat şi un reprezentant de la Ministerul Fondurilor Europene, din partea Punctului Naţional de Contact pentru Romi. Lista participanţilor

Întâlnirea s-a desfăşurat  la Braşov, la Hotel Capitol, conform programului întâlnirii.

Scopul întâlnirii a fost acela de a prezenta rezultatele preliminare ale anchetei sociale desfăşurată prin colaborarea cu asistenţii sociali/lucrătorii sociali angajaţi în autorităţile publice  locale din întreaga ţară, cât şi consultarea experţilor din Birourile Judeţene pentru Romi (BJR) în vederea validării rezultatelor. Datorită experienţei profesionale şi cunoaşterii mai apropiate a comunităţilor locale, experţii din BJR pot contribui la identificarea eventualelor erori produse în cadrul anchetei sociologice, din varii motive.

De asemenea, a avut loc prezentarea componentei de cercetare cu privire la rolul ONG-urilor şi impactul proiectelor/intervenţiilor din ultimii 3-5 ani privind incluziunea socială a comunităţilor de romi din România. În perioada următoare va începe colectarea datelor cantitative pe componenta ONG, cu sprijinul şi implicarea experţilor din BJR

Considerăm că reţeaua judeţeană de experţi, antrenată şi coordonată, poate contribui esenţial la procesul de culegere de date de la nivel local şi judeţean privind incluziunea socio-economică a romilor, conform mecanismului de monitorizare şi evaluare a progreselor prevăzut în Strategia Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome.


 

ŞTIRE

Atelier ştiinţific „Rezultate parţiale SocioRoMap; sinergii şi convergenţe cu baze de date şi cercetări anterioare"

În 28 iulie 2015, ISPMN şi Fsd au organizat la Bucureşti atelierul ştiinţific cu titlul „Rezultate parţiale SocioRoMap; sinergii şi convergenţe cu baze de date şi cercetări anterioare" . Întâlnirea s-a desfăşurat la sediul Fundaţiei pentru o societate deschisă, str. Căderea Bastiliei, nr. 33, începând cu ora 9.30, conform agendei.

Atelierul de lucru a fost organizat în cadrul proiectului SocioRoMap cu scopul de prezenta rezultatele parţiale obţinute  şi pentru a discuta despre sinergii şi convergenţe cu alte cercetări similare anterioare.  La întâlnire au participat cercetători şi specialişti în domeniu, din mediul universitar, guvernamental  şi neguvernamental. Anterior întâlnirii, participanţii au primit pentru analiză un cod de acces în platforma de colectare a datelor. Observaţiile şi sugestiile participanţilor au fost discutate şi vor contribui atât la îmbunătăţirea metodologiei şi a instrumentelor de cercetare, cât şi la îmbunătăţirea strategiilor de promovare a rezultatelor şi creşterea utilităţii şi utilizării datelor.

Rezumat Atelier științific

Rezultate parțiale SocioRoMap; sinergii și convergențe cu baze de date și cercetări anterioare

28 iulie 2015, București

În data de 28 iulie 2015 a avut loc seminarul științific dedicat prezentării parțiale a rezultatelor cercetării.

La seminar au participat specialişti şi cercetători în domeniu din mediul universitar, instituţii publice şi organizaţii neguvernamentale.

Scopul acestei întâlniri a fost acela de a prezenta și primi feedback asupra instrumentelor de colectare a datelor folosite și prezentarea rezultatelor parțiale ale cercetării. Participanții au primit anterior seminarului link-ul către chestionarele și materialele informative ale proiectului, dar și accesul la platforma de colectare a datelor.

Discuțiile au fost constructive și au vizat atât expunerea unor temeri referitoare la sustenabilitatea proiectului, mai exact ce se va întâmpla cu rezultatele în urma cercetării, cum vor fi acestea folosite pe termen lung, dar și indicarea unor direcții către care ar trebui să conducă  rezultatele.

Membrii echipei de cercetare au prezentat rezultate parțiale ale cercetării, sub forma hărților,  și au descris diferitele aspecte privind modalitațile de colectare a informațiilor pentru chestionare.

De asemenea, participanții au dezbătut teme importante pentru cercetare: definirea unei comunități compacte de romi; numărul minim de etnici romi pentru a caracteriza o comunitate compactă sau nu; etnicizarea sărăciei. Migrația romilor, migrația pendulară a romilor sau colectarea datelor pe gen (femei/ bărbați) au fost alte subiecte pe ordinea de zi. Au fost aduse observații și s-a sugerat colectarea auto-identificării identitare cu ajutorul informatorilor locali.

De asemenea s-a sugerat corelarea datelor obținute prin cercetarea Băncii Mondiale - Atlasul zonelor rurale marginalizate cu cercetarea SocioRoMap. S-a convenit ca datele să fie analizate la nivel de sirută inferior. S-a sugerat să existe un capitol dedicat analizei comparative între sărăcia comunităților de romi și sărăcia comunitară din mediul rural.

În cadrul acestui seminar, participanții au avut, de asemenea oportunitatea de a împărtăși din experiența lor și de a indica direcții noi cu privire la structura cercetării. Participanţii au fost încurajaţi să transmită completările sale echipei de cercetători a proiectului.

Lista participanților


 

ŞTIRE

Întâlnire de diseminare rezultate proiect SocioRoMap

Marţi, 7 iulie 2015, la ora 14.00, membri echipei de proiect SocioRoMap au organizat o întâlnire la sediul ISPMN din Cluj-Napoca cu scopul de a prezenta rezultate parţiale ale cercetării, componenta lucrători sociali, ca urmare a anchetei sociologice, în desfăşurare, care se realizează la nivel naţional în unităţi administrativ teritoriale, urban şi rural, şi pentru a discuta aspecte privind sinergii şi convergenţe intre diferitele baze de date şi cercetări anterioare.

La întâlnire au fost invitaţi specialişti şi cercetători în domeniu din mediul universitar, instituţii publice locale/ regionale şi organizaţii neguvernamentale.


 

ŞTIRE

În perioada 10-11 iunie 2015 președintele ISPMN István HORVÁTH a participat la lucrările Atelierului Punctelor Naționale de Contact pentru Incluziunea Romilor. Evenimentul a avut loc în Viena și a fost organizat de Agenția Uniunii Europene pentru Drepturile Fundamentale (ADF). Programul urmărește elaborarea la nivel European a unui sistem de monitorizare a politicilor publice privind incluziunea romilor, și are ca obiectiv elaborarea unui sistem de indicatori comparabili la nivelul statelor membre al procesului de integrare a romilor. În cadrul reuniunii au fost prezentate mai multe aspecte metodologice și rezultate așteptate ale proiectului SocioRoMap al ISPMN "Cartografierea sociografică a comunităților de romi din România pentru o monitorizare la nivel comunitar a schimbărilor privind integrarea romilor" finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014, în cadrul Programului "Combaterea Sărăciei" (RO25).


 

ŞTIRE

La invitaţia d-nei Tove Bruvik Westberg, ambasadorul Norvegiei în România, cu ocazia vizitei în România a Comitetului permanent pentru muncă şi afaceri sociale din Parlamentul Norvegian, d-na Hetea Estera - vicepreşedintele ISPMN - a participat în 5 mai 2015, la Bucureşti, la o întâlnire de lucru privind aspecte ale incluziunii sociale şi provocări ale numărului mare de migranţi din România în Norvegia.

În cadrul discuţiilor, d-na Hetea Estera a prezentat un sumar al proiectului SocioRoMap, proiect finanţat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 în cadrul Programului "Combaterea Sărăciei" (RO25), obiectivele şi rezultatele preconizate, subliniind importanţa rezultatelor cercetării de teren care vor orienta politicile publice, strategiile de intervenţie şi mecanismele de alocare a fondurilor în funcţie de nevoile comunităţilor locale, contribuind astfel, pe termen lung, la procesul de incluziune socială a romilor.


 

ŞTIRE

În perioada 19-21 martie 2015, a avut loc vizita de lucru la Presov, Slovacia, din cadrul proiectului SocioRoMap. La schimbul de experienţă, din partea ISPMN au participat Toma Stefánia, Horváth István, Fosztó László, Kiss Tamás şi Kozák Gyula iar din partea CCRIT, partener de proiect, a participat Camelia Badea. Gazda noastră, Alexander Musinka, antropolog la Universitatea din Presov a coordonat realizarea Atlasului comunităților de romi din Slovacia în 2004 și 2013. Scopul vizitei a fost analiza comparativă a demersului nostru cu cel al colegilor din Slovacia. Astfel, schimbul de experiență s-a axat pe împărtășirea experienței în realizarea Atlasului comunităților de romi din Slovacia și discutarea aspectelor metodologice și practice ale derulării unei asemenea cercetări. După prezentările generale ale situațiilor din Slovacia și România, discuția s-a centrat pe chestiunile practice legate de concepţia chestionarului și posibilitățile de utilizare a rezultatelor în proiectarea și elaborarea politicilor publice.


 

COMUNICAT DE PRESĂ 

S-a lansat proiectul SocioRoMap care va realiza cartografierea sociografică a comunităţilor de romi din România

Bucureşti, 17 februarie 2015 - a avut loc conferinţa de lansare a proiectului "Cartografierea sociografică a comunităţilor de romi din România pentru o monitorizare la nivel comunitar a schimbărilor privind integrarea romilor (SocioRoMap)". 

Proiectul SocioRoMap este derulat de Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale (I.S.P.M.N.) din Cluj-Napoca în parteneriat cu Fundaţia pentru o societate deschisă şi Centrul de Cercetare a Relaţiilor Interetnice (C.C.R.I.T.).

Proiectul va dezvolta şi testa un set de indicatori pentru monitorizarea progresului procesului de incluziune socială a romilor la nivel local şi va îmbunătăţi capacitatea de intervenţie specifică (ţintită) şi de monitorizare bazată pe rezultate. În cadrul proiectului se vor realiza identificarea, inventarierea şi descrierea sumară a unor comunităţi de romi segregate şi sărace. Astfel, se urmăreşte cartografierea a 3.181 de unităţi administrative, rurale şi urbane, realizarea unor descrieri sociologice pentru 50 de localităţi urbane având peste 30.000 de locuitori şi 25 de studii de comunitate.

"Prin proiect dorim să furnizăm un instrument util pentru politicile publice iniţiate de statul român, respectiv de alţi actori internaţionali şi transnaţionali interesaţi de eradicarea sărăciei, dezvoltare locală şi promovarea şanselor de reuşită a unor grupuri marginale. Venim astfel în sprijinul administraţiilor publice locale care nu au fie resursele, fie know-how-ul, fie voinţa politică locală fermă de a asista aceste comunităţi teritorial segregate şi marginale în integrarea lor. Astfel, prin identificarea, inventarierea şi descrierea sumară a acestor comunităţi locale de romi, segregate şi sărace dorim să oferim posibilitatea promotorilor de politici publice şi de asistenţă comunitară de a identifica mai bine publicul lor ţintă", a declarat Horváth István, preşedinte ISPMN.

La evenimentul destinat lansării proiectului SocioRoMap, pe lângă organizatori, au participat Excelenţa sa, Ambasadoarea Norvegiei în România şi Moldova, doamna Tove Bruvik Westberg, Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Romi, domnul Daniel Vasile, Subsecretarul de Stat la Departamentul pentru Relaţii Interetnice al Guvernului României, domnul Amet Aledin, reprezentanţi ai ambasadelor, ministerelor, universităţilor din Bucureşti şi Cluj, reprezentanţi ai ONG-urilor implicate în incluziunea socială a romilor.

În cadrul evenimentului au fost prezentate metodologia cercetării desfăşurate în cadrul proiectului, rezultate parţiale, rezultatele aşteptate şi modalităţi de prezentare a datelor şi utilizarea acestora. Evenimentul şi-a propus de asemenea să atragă sprijinul şi implicarea  actorilor interesaţi (organizaţii, instituţii şi ambasade) de datele colectate prin reţeaua SocioRoMap.

***

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să o contactaţi pe Daniela Tarnovschi, sociolog la Fundația pentu o societate deschisă, la telefon +40 21 212 1101/02, sau prin e-mail, la adresa daniela.tarnovschi@fundatia.ro

Proiectul "Cartografierea sociografică a comunităţilor de romi din România pentru o monitorizare la nivel comunitar a schimbărilor privind integrarea romilor (SocioRoMap)" este finanţat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 în cadrul Programului "Combaterea Sărăciei" (RO25) şi are o durată de 24 de luni, valoarea finanţării nerambursabile fiind de 1.000.000 Euro.

Pentru informaţii oficiale despre Granturile SEE şi Norvegiene vă rugăm accesaţi: www.norwaygrants.org


 

ANUNŢ

Conferinţa de lansare a proiectului: "Cartografierea sociografică a comunităţilor de romi din România pentru o monitorizare la nivel comunitar a schimbărilor privind integrarea romilor  (SocioRoMap)" 

Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale (I.S.P.M.N.) din Cluj-Napoca în parteneriat cu Fundaţia pentru o societate deschisă şi Centrul de Cercetare a Relaţiilor Interetnice (C.C.R.I.T.) anunţă conferinţa de lansare a proiectului: "Cartografierea sociografică a comunităţilor de romi din România pentru o monitorizare la nivel comunitar a schimbărilor privind integrarea romilor (SocioRoMap)" , care va avea loc marţi, 17 februarie 2015, de la ora 9,30 la Hotel Capital Plaza, sala Mihail Kogălniceanu, Bucureşti (Bulevardul Iancu de Hunedoara, nr. 54) 

Proiectul este finanţat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 în cadrul Programului "Combaterea Sărăciei" (RO25) şi are o durată de 24 de luni, valoarea maximă a finanţării nerambursabile fiind de 1.000.000 Euro.

Scopul evenimentului de lansare este acela de a prezenta metodologia cercetării şi rezultatele aşteptate, de a valorifica contribuţiile actorilor interesaţi (organizaţii, instituţii şi ambasade) şi de a încuraja colaborarea şi parteneriatul în domeniul de activitate specific proiectului.

Agenda evenimentului o găsiţi aici.

Afişul evenimentului îl găsiţi aici.

Invitatia o găsiţi aici.


 

COMUNICAT DE PRESĂ din 25 noiembrie 2014, Cluj-Napoca, România


Lansare proiect: "Cartografierea sociografică a comunităţilor de romi din România pentru o monitorizare la nivel comunitar a schimbărilor privind integrarea romilor  (SocioRoMap)" 

Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale (I.S.P.M.N.) din Cluj-Napoca în parteneriat cu Fundaţia pentru o Societate Deschisă şi Centrul de Cercetare a Relaţiilor Interetnice (C.C.R.I.T.) anunţă demararea proiectului "Cartografierea sociografică a comunităţilor de romi din România pentru o monitorizare la nivel comunitar a schimbărilor privind integrarea romilor (SocioRoMap)"

Proiectul este finanţat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 în cadrul Programului "Combaterea Sărăciei în România" (RO25) şi are o durata de 24 de luni, valoarea maximă a finanţării nerambursabile fiind de 1.000.000 Euro.
Obiectivul general al proiectului este acela de a contribui la combaterea excluziunii sociale a romilor din România prin dezvoltarea instrumentelor şi capacităţilor necesare pentru atenuarea inegalităţilor socio-economice dintre romi şi populaţia majoritară.
Procesul de cartografiere vizează 3181 de unităţi administrative, rurale şi urbane, complementar realizându-se descrieri sociologice pentru 50 de oraşe având peste 30000 de locuitori şi 25 de studii de comunitate.