SocioRoMap

 

                                                                                                                     

 

 

Cartografierea sociografică a comunităţilor de romi din România pentru o monitorizare la nivel comunitar a schimbărilor privind integrarea romilor (SocioRoMap)

 

Un proiect finanţat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 în cadrul Programului „Combaterea Sărăciei în România" (RO25)

 

În ce stadiu se află societatea noastră în privinţa îmbunătăţirii situaţiei romilor? Cum putem evalua schimbările graduale sau chiar progresul major în evoluţia situaţiei romilor? Cum putem aduna informaţii actuale, sistematice şi de încredere care să faciliteze politicile sociale, măsurile la nivel local şi naţional axate pe incluziunea romilor şi îmbunătăţirea situaţiei sociale şi economice a acestora? Realizând că politicile sociale bazate pe dovezi şi utilizarea în cunoştinţă de cauză a resurselor sunt piloni fundamentali ai schimbării, obiectivul general al proiectului este de a contribui la combaterea excluziunii sociale a romilor din România prin furnizarea instrumentelor şi dezvoltarea capacităţilor necesare pentru îmbunătăţirea inegalităţilor sociale şi economice dintre romi şi populaţia majoritară.

De ce avem nevoie de astfel de date? În pofida datelor existente, există o lipsă de informaţii privind situaţia socială şi economică, respectiv situaţia drepturilor fundamentale ale comunităţilor de romi din România. Datele locale relevante şi de încredere privind statutul comunităţilor, nevoile şi priorităţile acestor comunităţi, structura capitalului material şi uman sunt aşadar cruciale în identificarea priorităţilor privind politicile, intervenţiile şi progresul monitorizării. Cum pot fi colectate aceste date cruciale? Deoarece lipsesc reţelele de lucru capabile să genereze astfel de date şi să le utilizeze în cadrul procesului de incluziune a romilor, proiectul îşi propune să umple acest gol din infrastructura instituţională de altfel extinsă a incluziunii romilor.

Stabilind că adunarea sistematică de date este crucială pentru monitorizarea implementării şi evaluării impactului politicilor publice din cadrul Strategiei Guvernului României pentru incluziunea cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome din perioada următoare (până în 2020), proiectul va crea o reţea de monitori locali (puncte comunitare locale) care permite colectarea datelor la nivel local în baza unui set de indicatori bine definiţi. Astfel, datorită acestui proiect adunarea datelor nu va avea caracter ad hoc, ci se va desfăşura în baza unei structuri indispensabile care să fie sustenabilă. Mai mult, proiectul va fi o garanţie că în cursul colectării datelor sunt folosite criterii de calitate clare, metodologii precise. Totodată, va fi evaluată permanent fidelitatea datelor colectate. Reţeaua va sta la baza sistemului de monitorizare la nivel naţional, însă va produce şi date comparabile la nivelul UE.

Noutatea proiectului constă în faptul că se concentrează pe nivelul local. Monitorizarea statutului şi dinamicii la nivel de municipiu şi comunitate (nivelele la care au loc intervenţiile concrete), ar permite surprinderea rezultatelor acestor intervenţii. Evaluarea comparativă a outputurilor şi inputurilor permite estimarea eficienţei şi a deficienţelor de capacitate care trebuie tratate pentru a atinge rezultate şi pentru a îmbunătăţi fundamentarea eficienţei.

Practic proiectul va crea şi va instrui o reţea de puncte comunitare focale la nivel local în vederea colectării unor date actuale, relevante şi de încredere cu privire la comunităţile de romi din zonele rurale şi urbane, precum şi în vederea monitorizării schimbărilor. Proiectul va dezvolta şi testa un set de indicatori pentru monitorizarea progresului în procesul de incluziune a romilor la nivel local, respectiv va îmbunătăţi capacitatea de intervenţie specifică (ţintită) şi de monitorizare bazată pe rezultate.

 

Promotor:    Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale

Parteneri:             

Centrul de Cercetare a Relaţiilor Interetnice

Fundaţia pentru o societate deschisă

Durata proiectului: 24 luni

 

 

Acest material nu reprezintă neapărat poziţia oficială a Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014.

Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org