Regulament de organizare şi funcţionare

Regulament de organizare şi funcţionare în format Word

 

 

CuprinsCAP I. Dispoziţii generale

CAP. II Structura organizatorică

Secţiunea I - Preşedintele şi vicepreşedintele, Şefii structurilor interne din subordine

Secţiunea II - Consiliul Ştiinţific

Secţiunea III - Compartimentul audit

Secţiunea IV - Serviciul economic, contencios şi administrativ

Secţiunea V - Centrul de documentare

Secţiunea VI - Compartimentul de studii, analiză şi cercetare

CAP. III Dispoziţii Finale

 

 

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1

Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale (în cele ce urmează: Institutul) este instituţie publică cu personalitate juridică, înfiinţată în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 121/2000, aprobată prin Legea nr. 396/2001.

Art. 2

Institutul funcţionează în subordinea Guvernului şi în coordonarea Departamentului pentru Relaţii Interetnice, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 121/2000, ale Hotărârii Guvernului nr. 893/2007 şi ale prezentului Regulament de organizare şi funcţionare. În exercitarea atribuţiilor sale, Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale colaborează cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale.

Art. 3

Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale are sediul în municipiul Cluj Napoca, str. Gavril Muzicescu nr. 5, jud. Cluj.

Art. 4

Scopul principal al Institutului este studierea şi cercetarea inter- şi pluridisciplinară a păstrării, dezvoltării şi exprimării identităţii etnice, aspectelor sociologice, istorice, culturale, lingvistice, religioase sau de altă natura ale minorităţilor naţionale şi ale altor comunităţi etnice din România.

Art. 5

În vederea realizării scopului menţionat la articolul anterior, Institutul:

a) elaborează, coordonează, efectuează şi contractează studii, analize şi cercetări inter- şi pluridisciplinare, fundamentale, respectiv aplicate, privind diferitele aspecte ale păstrării, dezvoltării şi exprimării identităţii etnice, culturale, lingvistice şi religioase în randul minorităţilor naţionale şi al altor comunităţi etnice constituite în urma unor procese migraţionale recente;

b) organizează şi realizează programe în parteneriat cu instituţii şi organisme internaţionale;

c) elaborează, editează, tipăreşte şi difuzează în ţară şi în străinătate publicaţii, rapoarte de informare, precum şi alte materiale cu caracter ştiinţific;

d) asigură participarea personalului Institutului la acţiuni cu caracter ştiinţific şi cultural, la reuniuni, precum, şi la alte acţiuni având ca scop protejarea drepturilor cetăţenilor apartinând minorităţilor naţionale;

e) iniţiază şi organizează seminarii, colocvii, dezbateri, simpozioane, mese rotunde şi alte actiuni pe tema păstrării, dezvoltării şi exprimării identităţii etnice, culturale şi lingvistice şi  religioase în rândul minorităţilor naţionale;

f) organizează vizite de documentare şi schimburi de experienţă cu persoane din ţară şi din străinătate în scopul cunoaşterii experienţei altor sisteme de protecţie a drepturilor cetăţeneşti aparţinând minorităţilor naţionale.

Art. 6

Structura organizatorică şi numărul de angajaţi sunt prezentate în Anexa nr.1 - Organigrama Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale.

 

CAPITOLUL II

Structura organizatorică

 

Art. 7

(1) Institutul este condus de un preşedinte, ajutat de un vicepreşedinte.

(2) În activitatea sa, preşedintele este ajutat de un consiliu ştiinţific consultativ format din 5 cercetători din cadrul Institutului, numiţi prin ordinul preşedintelui.

(3) Institutul are prevăzut un număr maxim de 35 de posturi, exclusiv preşedintele şi vicepreşedintele, dintre care 25 de specialitate (cercetători ştiinţifici), fiind structurat în servicii, compartimente şi un centru de documentare.

(4) Structura organizatorică a Institutului este următoarea:

a) Compartimentul audit

b) Serviciul economic, contencios şi administrativ

c) Compartimentul de studii, analize şi cercetare

d) Centrul de documentare

 

Secţiunea I - Preşedintele şi vicepreşedintele, Şefii structurilor interne din subordine

Art. 8

(2) Preşedintele conduce activitatea Institutului şi îl reprezintă în raport cu Guvernul, cu ministerele şi alte autorităţi ale administraţiei publice, cu organizaţii, precum şi în raporturile cu persoane fizice şi juridice, din ţară şi din străinătate.

(3) Vicepreşedintele este înlocuitorul de drept al preşedintelui şi exercită atribuţii delegate de către acesta.

(4) În exercitarea atribuţiilor sale preşedintele emite ordine.

(5) Preşedintele Institutului îndeplineşte, conform legii, funcţia de ordonator terţiar de credite.

(6) Preşedintele are în subordonare directă structurile interne enumerate la art. 7 alin. (4) din prezentul Regulament de Organizare și Funcţionare, acestea fiind conduse de șefi de servicii/compartimente cu următoarele atribuţii:

- îndrumă şi coordonează activitatea serviciului/compartimentului;

- asigură informarea permanentă a preşedintelui şi vicepreşedintelui în legătură cu problemele specifice serviciului/compartimentului;

- menţin disciplina muncii în cadrul serviciului/compartimentului;

- pot reprezenta Institutul cu ocazia diferitelor întâlniri;

- asigură buna desfăşurare a serviciului şi urmăresc îndeplinirea atribuţiilor serviciului/compartimentului din subordine;

- urmăresc şi aprobă corespondenţa şi documentele intrate sau ieşite de la preşedinte şi vicepreşedinte şi care au fost repartizate serviciului/compartimentului din subordine;

- exercită alte atribuţii primite de la preşedintele şi vicepreşedintele Institutului.

 

Secţiunea II - Consiliul Ştiinţific

Art. 9

(1) În activitatea sa, preşedintele este ajutat de un consiliu ştiinţific consultativ format din 5 cercetători din cadrul Institutului, numiţi prin ordin al preşedintelui. Acesta acordă asistenţă preşedintelui în exercitarea atribuţiilor sale.

(2) Cercetătorii din consiliul ştiinţific sunt propuşi de către cercetătorii angajaţi ai Institutului, în cadrul unei şedinţe comune. Se va avea în vedere reprezentarea în Consiliul Ştiinţific a ambelor compartimente; centrul de documentare şi compartimentul de studii.

(3) Activitatea Consiliul ştiinţific este coordonată de către un secretar ştiinţific numit de către preşedinte din cadrul membrilor consiliului.

(4) Consiliul ştiinţific se va întâlni lunar sau ori de câte ori este nevoie. Acesta este convocat de către preşedinte sau se poate întruni la iniţiativa a trei membri.

(5) Calitatea de membru în Consiliul ştiinţific încetează prin solicitare scrisă sau prin ordin al preşedintelui. Numirea este pentru o perioadă de 1 an, dar preşedintele poate prelungi mandatul membrilor fără consultarea cercetătorilor. Cercetătorii au libertatea de a formula contestări la adresa unor membri ai acestei structuri, rămânând ca preşedintele să delibereze.

(6) Consiliul ştiinţific contribuie la orientarea politicii de dezvoltare strategică a Institutului.

(7) Şefii celor două departamente (de studii, analize şi cercetare şi centrul de documentare) pot să fie cooptati în Consiliul ştiinţific.

(8) Consiliul știinţific funcţionează ca juriu pentru proiectele interne de cercetare şi editoriale.

Art. 10

Atribuţiile principale ale Consiliului știinţific sunt următoarele:

- elaborează criteriile evaluării ştiinţifice, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

- evaluează standardele profesionale ale publicaţiilor apărute în cadrul Institutului;

- face propuneri pentru iniţierea unor proiecte de cercetare instituţionale;

- face propuneri de colaborare cu alte instituţii de profil;

- elaborează capitole specifice din planul strategic de dezvoltare;

- poate înainta propuneri pentru promovarea în grade ştiinţifice ale cercetatorilor;

- elaborează rapoartele anuale privind cercetarea știinţifică Institutului.

 

Secţiunea III - Compartimentul audit

Art 11

Compartimentul de audit este organizat ca structură independentă în subordinea directă a preşedintelui şi vicepreşedintelui şi desfăşoară activităţi funcţional independente şi obiective, care dau asigurări şi consiliere conducerii Institutului legate de buna administrare a veniturilor şi cheltuielilor publice, contribuind prin recomandările formulate la perfecţionarea activităţilor Institutului.

Art. 12

Auditul intern se exercită asupra tuturor activităţilor desfăşurate în cadrul Institutului pentru îndeplinirea obiectivelor acestuia, inclusiv evaluarea sistemului de control intern/managerial.

Art. 13

Atribuţiile compartimentului de audit intern sunt:

- elaborează norme metodologice specifice Institutului, cu avizul Secretariatului General al Guvernului în subordinea căruia se află;

- elaborează proiectul planului multianual de audit public intern, pe o perioadă de 3 ani, şi, pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern;

- efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale Institutului sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;

- informează UCAAPI despre recomandările neînsuşite de către conducătorul entităţii publice auditate, precum şi despre consecinţele acestora;

- raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile sale de audit;

- elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern;

- în cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, raportează imediat conducătorului Institutului şi structurii de control intern abilitate;

- organizează şi exercită activităţii de consiliere;

- îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege, precum şi pe cele conferite expres de Președintele Institutului.

Art. 14

Compartimentul audit are relaţii funcţionale cu toate serviciile şi compartimentele din structura organizatorică a Institutului. Are relaţii de control cu toate compartimentele, serviciile şi activităţile din structura organizatorică a Institutului, pe care trebuie să le auditeze cel puţin o dată la 3 ani.

 

Secţiunea IV - Serviciul economic, contencios şi administrativ

Art. 15

(1) Serviciul economic, contencios şi administrativ se subordonează direct preşedintelui şi vicepreşedintelui şi este condus de către un şef serviciu.

(2) Serviciul economic, contencios şi administrativ asigură îndeplinirea atribuţiilor în domeniul economico-financiar, al resurselor umane, în cel juridic, al achiziţiilor publice şi cel administrativ.

Art. 16

(1) În privinţa activităţii economico-financiare, acest serviciu îndeplineşte următoarele atribuţii:

- fundamentează şi elaborează proiectul anual de buget de venituri şi cheltuieli;

-  repartizează trimestrial bugetul aprobat;

- actualizează bugetul cu influenţele intervenite cu rectificări bugetare, virări de credite şi întocmeşte documentaţia aferentă;

- fundamentează solicitările lunare de subvenţii din buget pentru cheltuieli, întocmeşte documentaţia şi o depune în termen;

- urmăreşte execuţia bugetului, întocmeşte rapoarte periodice cu privire la aceasta şi elaborează contul anual de execuţie a bugetului;

- organizează activitatea casieriei în conformitate cu prevederile legale;

- ţine evidenţa angajamentelor legale şi bugetare, potrivit legii;

- organizează activitatea de control financiar preventiv conform legislaţiei specifice în vigoare;

- verifică legalitatea, regularitatea şi încadrarea în limitele angajamentelor bugetare a proiectelor de operaţiuni financiare;

- avizează şi ţine evidenţa notelor de deplasare în interes de serviciu în ţară şi străinătate, ale personalului din institutie şi verifică decontarea cheltuielilor;

- întocmeşte instrumentele de plată aferente şi le depune în termenele legale pentru efectuarea plăţii cheltuielilor pe baza documentelor de angajare, lichidare şi ordonanţare aprobate de persoanele împuternicite şi verifică încadrarea în limitele bugetare;

- verifică documentele justificative şi asigură evidenţa patrimoniului prin întocmirea şi înregistrarea cronologică şi sistematică a notelor contabile pentru operaţiunile patrimoniale, precum şi balanţe de verificare sintetice şi analitice;

- urmăreşte reflectarea în contabilitate a debitelor create şi provenite din drepturi de personal, bunuri şi servicii, active nefinanciare şi se ocupă de lichidarea acestora;

- colaborează la organizarea şi realizarea inventarierii patrimoniului şi asigură valorificarea acestuia în evidenţele contabile;

- urmăreşte reflectarea în contabilitate a rezultatelor casării bunurilor, potrivit reglementărilor legale;

- întocmeşte situaţii şi informări solicitate de alte instituţii de specialitate, asigură aplicarea normelor legale în vigoare de raportare trimestriale şi anuale şi de închidere a exerciţiului bugetar;

- întocmeşte şi depune dările de seamă statistice cu caracter financiar;

- elaborează şi revizuieşte procedurile operaţionale privind activităţile specifice;

- colaborează cu celelalte structuri interne ale Institutului pentru atingerea obiectivelor şi realizarea de venituri proprii;

- îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege, precum şi pe cele conferite expres de preşedintele Institutului.

(2) În privinţa activităţii de resurse umane, atribuţiile principale ale serviciului sunt următoarele:

- întocmeşte, actualizează şi prezintă spre aprobare preşedintelui statele de funcţii pentru personalul din aparatul propriu, potrivit legii;

- execută lucrări privind evidenţa şi mişcarea personalului, gestionând şi opererând înregistrările în registrul de evidenţă a personalului în format electronic;

- răspunde la orice solicitări în legătură cu resursele umane, prin corespondenţa primită, conform Legii nr. 544/2001 privind accesul liber la informaţiile de interes public;

- organizează concursuri pentru posturile vacante, primeşte şi verifică dosarele de prezentare la concurs şi toate documentele necesare unei bune desfăşurări a consursului conform legislaţiei în vigoare;

- redactează ordine în domeniul resurselor umane şi le supune spre aprobare preşedintelui Institutului;

- ţine la zi evidenţa sporurilor şi/sau a altor indemnizaţii pentru personalul din aparatul propriu, precum şi a concediilor (de odihnă, medicale etc.) ;

- redactează şi ţine evidenţa fişelor de post pentru personalul din Institut;

- întocmeşte programul şi raportul anual de perfecţionare pentru personalul Institutului;

- întocmeşte lunar declaraţia privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a contribuţiei de plată datorată pentru asigurările sociale, pentru asigurările sociale de sănătate, asigurările pentru şomaj, precum şi declaraţia privind obligaţiile de plată către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru asigurări sociale de sănătate şi pentru concedii şi indemnizaţii;

- eliberează adeverinţe privind plata contribuţiei de asigurări sociale pentru întocmirea dosarului de pensie, a contribuţiei la bugetul asigurărilor pentru şomaj şi a contribuţiei la bugetul asigurărilor sociale de sănătate.

(3) În privinţa activităţii juridice/de contencios, serviciul - prin consilierul/consilierii juridici - are următoarele atribuţii:

- urmăreşte aplicarea şi propune măsuri pentru respectarea prevederilor actelor normative în activitatea desfăşurată de Institut;

- colaborează, în materie juridică, cu ordonatorul principal de credite și cu Departamentul pentru Relaţii Interetnice în coordonarea căruia se află, respectiv cu celelalte instituţii publice;

- monitorizează şi analizează legislaţia românească și europeană, informând structurile interne şi conducerea Institutului în legătură cu actele normative care reglementează funcţionarea și domeniul de activitate al Institutului;

- asigură reprezentare juridică în instanţă Institutului;

- elaborează şi/sau avizează, după caz, contracte, convenţii şi alte acte de aceeaşi natură care angajează răspunderea juridică a Institutului;

- întocmeşte proiecte de acte cu caracter juridic în legătură cu activitatea Institutului sau îşi dă avizul în legătură cu acestea;

- vizează ordinele emise de către preşedintele ISPMN;

- analizează şi formulează punctul de vedere al Institutului în privinţa acordurilor internaţionale care au incidenţă cu domeniul de activitate specific Institutului;

- sprijină personalul Institutului în probleme de interpretare şi aplicare unitară a actelor normative din domeniul de activitate al Institutului;

- răspunde solicitărilor cu caracter juridic din domeniul de activitate al Institutului, adresate de către persoane juridice sau fizice;

- colaborează cu structurile interne ale Institutului în vederea realizării obiectivelor propuse şi pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice, acordând consiliere juridică;

- elaborează şi avizează texte de acte normative în domeniul propriu de activitate, formulează expuneri de motive, îndeplineşte acţiunile premergătoare înaintării acestora Guvernului;

-menţine relaţii de colaborare cu organele de specialitate din administraţia publică şi cu organizaţiile specializate în problematica minorităţilor naţionale.

(4) În privinţa achiziţiilor publice, serviciul are următoarele atribuţii:

- întocmeşte Planul anual al achiziţiilor publice în concordanţă cu sumele alocate în buget, pe categorii bugetare de bunuri şi în concordanţă cu sistemul de grupare şi codificare (CVP), revizuindu-l trimestrial sau cu ocazia rectificărilor de buget;

- întocmeşte toată documentaţia necesară pentru achiziţionarea bunurilor de natura mijloacelor fixe, consumabile şi a obiectelor de inventar: referat de necesitate, notă justificativă, documentaţia de atribuire, procesul verbal de deschidere, raportul procedurii, comenzi şi comunicări aferente, conform reglementările legale în vigoare;

- asigură organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică şi a cumpărărilor directe pentru produse, servicii şi lucrări în conformitate cu reglementările legale în vigoare şi a procedurilor interne;

- întocmeşte documentaţia pentru încheierea contractelor de achiziţie publică cu câştigătorii procedurilor de achiziţii publice organizate pentru achiziţionarea de produse, servicii şi lucrări;

- asigură întocmirea anuală a Raportului de achiziţii publice şi transmiterea acestuia la Agenţia Naţională de Reglementare şi Monitorizare a Achiziţiilor Publice;

- constituie şi păstrează dosarul achiziţiei publice;

- urmăreşte desfăşurarea contractelor de achiziţii publice.

(5) În privinţa activităţii administrative, serviciul are următoarele atribuţii:

- întocmeşte lista necesarului de investiţii pe baza solicitărilor diferitelor servicii şi compartimente şi în funcţie de bugetul aprobat, asigurând aprovizionarea cu bunuri destinate să ajute la desfăşurarea activităţii Institutului şi gestionarea acestor bunuri;

- efectuează depozitarea, administrarea, conservarea, păstrarea mijloacelor fixe, mobile şi imobile aflate în gestiunea Institutului;

- asigură activitatea de întreţinere, exploatare şi reparare a patrimoniului mobil şi imobil al Institutului, inclusiv a mijloacelor de transport proprii, prin mijloace proprii sau prin terţi;

- organizează şi urmăreşte efectuarea şi întreţinerea curăţeniei la sediul Institutului;

- susţine logistic, prin mijloace proprii sau prin terţi, activităţile de protocol şi de reprezentare, precum şi evenimentele organizate de Institut atât la sediul acestuia, cât şi în alte locaţii;

- gestionează corespondenţa sosită/expediată, înregistrează toate documentele intrate/ieşite, gestionează registrele aferente, asigurând totodată fluxul şi circulaţia documentelor în cadrul Institutului, cu respectarea legislaţiei şi a procedurilor interne în vigoare;

- organizează şi coordonează activităţile de arhivare la nivelul Institutului.

 

Secţiunea V - Centrul de documentare

Art. 17

Centrul de documentare funcţionează în subordonarea directă a președintelui și vicepreședintelui Institutului, în cadrul acestuia desfăsurându-și activitatea un număr de 8 (opt) cercetători. Centrul este coordonat de către un şef, numit de către preşedintele instituţiei.

Art. 18

Principalele atribuţii ale Centrului de documentare sunt următoarele:

- desfăşoară munca specifică de colectare date, sondaje prin corespondenţă, planificare şi executare anchete sociologice, cercetări bibliografice, etc. în domeniul minorităţilor naţionale;

- colectează şi înaintează propuneri pentru achiziţie de cărţi, inventariază şi gestionează biblioteca Institutului, interviurile scrise, fonoteca, videoteca şi alte documente cu regim de funcţionare şi pentru publicul larg;

- este responsabil cu editarea buletinelor informative şi a rapoartelor de cercetare publicate de Institut, precum și pentru dezvoltarea conţinutului paginii de internet a instituţiei;

- monitorizează presa cu privire la domeniul de activitate al Institutului, dezvoltă în permanenţă banca de date a Institutului şi cadastrul minorităţilor naţionale;

- este responsabil de înregistrarea şi arhivarea diferitelor documentare legate de istoria instituţiei, elaborând în permanenţă o cronologie instituţională;

- asistă cercetătorii în proiectele lor individuale de documentare;

- asigură traducerea anumitor documente specifice;

- organizează evenimente specifice, simpozioane, conferinţe, etc, contribuie la multiplicarea materialelor;

- produce materiale pentru promovarea imaginii Institutului;

- administrează echipamentele specifice muncii de colectare şi diseminare a rezultatelor;

- elaborează studii, cercetări, recenzii în domeniul cercetării minorităţilor naţionale.

Art. 19

În cadrul Centrului de documentare funcţionează Biblioteca ISPMN, bibliotecă specializată de drept public, fără personalitate juridică, care se organizează și funcţionează conform unui regulament de funcţionare propriu, cu respectarea prevederilor Legii nr. 334/2002 - legea bibliotecilor.

Art. 20

În cadrul Centrului de documentare funcţionează Editura ISPMN, ca structură fără personalitate juridică, înfiinţată prin Decizia nr. 877/30.07.2009 a Bibliotecii Naţionale a României, Centrul Naţional ISBN. Activitatea Editurii este reglementată printr-un regulament de organizare şi funcţionare propriu.

 

Secţiunea VI - Compartimentul de studii, analiză şi cercetare

Art. 21

Compartimentul de studii, analiză şi cercetare funcţionează în subordonarea directă a președintelui și vicepreședintelui Institutului, în cadrul acestuia desfăsurându-și activitatea un număr de şaptesprezece (17) cercetători, fiind coordonat de către un şef numit de către preşedinte.

Art. 22

Principalele atribuţii ale Compartimentului de studii, analiză şi cercetare sunt următoarele:

- elaborează studii, cercetări, recenzii în domeniul cercetării minorităţilor naţionale;

- elaborează proiecte de cercetare şi depune propuneri de finanţare la diverşi finanţatori, cu avizul preşedintelui;

- iniţiază şi organizează manifestări ştiinţifice în domeniul de activitate al Institutului, respectiv participă la manifestări ştiinţifice organizate de alte instituţii sau organisme;

- păstrează şi dezvoltă legături cu organizaţii ale minorităţilor naţionale, promovează schimbul de experienţă cu alte instituţii de cercetare;

- contribuie la dezvoltarea paginii web, redactează buletine informative şi rapoarte de cercetare pe domenii specifice;

- duce la îndeplinire variate sarcini specifice încredinţate de către preşedintele Institutului (interviuri, cercetare documente, participare la conferinţe şi manifestări cultural ştiinţifice).

Art. 23

Cercetătorii ştiinţifici din cadrul Institutului beneficiază de finanţare instituţională pentru derularea proiectelor proprii, incluse în planurile anuale de activitate, în funcţie de posibilităţile financiare ale Institutului, precum şi de priorităţile stabilite în strategia de dezvoltare a Institutului, a celor stabilite de conducerea instituţiei şi a propunerilor Consiliului ştiinţific.

 

CAP. VI

Dispoziţii finale

 

Art. 24

Prevederile prezentului Regulament se completează cu dispoziţiile legale care privesc organizarea, funcţionarea şi reglementarea activităţii Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale precum şi cu ordinele preşedintelui emise în acest domeniu.

Art. 25

Prezentul regulament se aprobă şi se pune în aplicare prin ordin al preşedintelui Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale.

Art. 26

Dispoziţiile prezentului Regulament vor fi aduse la cunoştinţa salariaţilor prin grija şefilor de serviciu/compartimente.

Art. 27

Nerespectarea regulamentului de organizare şi funcţionare atrage după sine măsurile corespunzătoare în conformitate cu prevederile legale în vigoare.