Solicitare informații. Legislație


Persoana responsabilă pentru Legea 544/2001: Sebesi Claudia Carolina, email: office@ispmn.gov.ro, telefon: 0040-364-116 261 

 

Formular pentru solicitare in baza Legii 544/2001 

Formular petitie  se va trimite pe adresa de e-mail: office@ispmn.gov.ro

 

Modalitatea de contestare a deciziei și formularele aferente pentru reclamație administrativă (refuz și netrimitere în termen legal) :

În cazul în care o persoană consideră că dreptul său privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 32-34 din H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. Modele de reclamaţii administrative se găsesc la anexele 2 a) şi 2 b) ale Normelor metodologice.

De asemenea, în cazul în care solicitantul se consideră vătămat în drepturile sale prevăzute de lege, poate depune plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituţiei sau autorităţii publice, aşa cum prevede art. 22 alin. (1) din Legea nr, 544/2001, cu modificările şi completările uterioare, şi art. 36 din H.G. nr. 123/2002.

 

Lista documentelor de interes public

Lista documentelor produse și/sau gestionate de institut 

Raport anual privind aplicarea Legii 544/2001_2016

Raport anual privind aplicarea Legii nr 544_2001_2017

Raport anual privind aplicarea Legii nr 544/2001_2018

Raport de evaluare a implementării Legii nr 544/2001_2019

Raport de evaluare a implementarii Legii nr 544_2001 în anul 2020

Raport de evaluare a implementarii legii 544 2001 in anul 2021

Raport de evaluare a implementarii Legii nr 5442001 în anul 2022

Raport de evaluare a implementarii Legii nr 5442001 în anul 2023


Memorandumul „Măsuri privind diseminarea principiilor ce derivă din jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului ce vizează neexecutarea sau executarea cu întârziere a hotărârilor judecătorești pronunțate împotriva unui debitor public"