Plainer Zsuzsa - Publicaţii

STUDII SAU CAPITOLE ÎN CĂRȚI / REVISTE LA EDITURI B ȘI B+

 

Audit Culture and the Making of a "Gypsy School". Financing Policies, Curricula, Testing and Educational Inequalities in a Romanian Town (Cultura auditării şi crearea unei „şcoli de romi". (Politici de finanţare, curricula, testare şi inegalităţi educaţionale într-­un oraş din România). Philobiblon. Transylvanian Journal of Multidisciplinary Research In Humanities. Volume XIX Nr.2 2014, p. 367-381.

Din piesă de teatru - discurs. Cum se făcea politică în mod simbolic în anii 1980, într-o societate locală maghiară din România? In: Gidó Attila - Horváth István - Pál Judit (editori): 140 de ani de legislaţie minoritară în Europa Centrală şi de Est, Editura  [140 Years of Minority Legislation in Central and Eastern Europe]ISPMN - Kriterion, 2010, p. 231-247.

În maghiară: Színdarabból diskurzus. Nemzetépítés és szimbolikus politizálás az 1980-as évek egy romániai magyar helyi társadalmában. Korunk: 2009/11, p. 24-33.

Proiectorul si măgarul - biografia lui András Sütő ca reper pentru o analiză culturală a elitei culturale maghiare. In: Alina Branda - Ion Cuceu - Cosmina Timoce Mocan: Antropologie culturală. Repere actuale. Editura Mega, Cluj-Napoca, 2012, 73-83.

Three Roma Groups from Iris - a fragmented ethnography [Trei grupuri de romi din iris - o etnografie fragmentată]. Studia Europaea, 2009/4, p. 157-185.

Beyond the Gates-ethnicity, class, gender and local identity in a life-story from Baciu [După poartă - etnicitate, clasă, gen şi identitate locală într-o povestire de viaţă din Baciu]. Studia Europaea, 2007/2, p. 127-149.

Class Power Lost? Founding Political Institutions and Converting Social Capital of the Hungarian Intellectuals from Romania in the early 1990s [S-a pierdut puterea de clasă? Înfiinţarea instituţiilor politice şi convertirea capitalului social între intelectualii maghiari din România la începutul anilor 1990]. Studia Europaea, 2007/1, p. 33-45.

A területi autonómia igénye két különböző erdélyi városban [Păreri despre necesitatea autonomiei în două orașe transilvănene]. Korunk, 2000/1, p.91-99.

Sörárusok, cukrászok, nemzetépítők - a romániai albánok vázlatos története [Comercializanți de bere, cofetari, constructori ai națiunii. O scurtă istorie a albanezilor din România]. Korunk 2009/5.

 

STUDII ÎN REVISTE INDEXATE (BDI)

All Gypsies were living there as sound as a roach". Heydays of a Roma Colony in Oradea, (Romania) and its Wrecking in Socialist and Post-Socialist Times ["Ţiganii trăiau acolo ca peştele în apă" - perioada de glorie a coloniei de romi din Oradea şi destrămarea sa în perioada socialist şi postsocialistă]. In: Klaus Roth, Asker Kartari (eds.): Cultures of Crisis in SouthEastern Europe, Part.1: Crises Related to Migration, Transformation, Politics, Religion and Labour. Ethnologia Balkanica, Vol. 18/2015, Lit Verlag Berlin-Münster-Wien-Zürich-London, p. 269-281.

"They took personal data and some pictures yet they found nothing for us" - misunderstanding and suspicion in a Roma neighborhood from Romania ["Ne-au luat datele personale,  ne-au făcut câteva poze şi nu ne-au găsit nimic" - suspiciune şi neînţelegere într-o comunitate de romi din România]. Compasso Journal of Comparative Research in Sociology and Anthropology (indexed by CEEOL, Pro Quest, Ebsco, Index Copernicus, DOAJ, Scipio, Socio Web)  2012/2, Ways of Understanding, Misunderstanding and not Understanding People. 

"On Ideological Vigilence": controlling daily newspapers in Oradea during the first years of the Ceauşescu system (1966­1970) [Despre „vigilenţa ideologică": controlul cotidienelor locale din Oradea în primii ani ai sistemului Ceauşescu (1966-­1970)]. New Europe College Yearbook, 2011-2012, p. 327-361.

"Irregularly but full of hope" - High culture and minority nation-building in the Hungarian theatre of Oradea during the 1980s [Fără orientare dar plini de speranţă - cultură înaltă şi naţionalism minoritar în teatrul din Oradea în anii 1980]. New Europe College Yearbook, 2008-2009, p. 141-165.

1848 emlékezete egy helyi társadalomban. Nagyvárad, 1998 márcus 15 [Comemorarea revoluției din 1848 într-o societate locală - Oradea, 15 martie, 1998]. In.: Regio, 2001/, pp. 92-111.

Második esély-e a Második Esély? - Egy alkalmazott antropológiai kutatás részeredmenyei [Este a Doua Șansă a doua șansă? - rezultatele preliminare ale unei cercetari de antropologie aplicata]. Néprajzi Látóhatár, 2010.

Szent kötelesség vagy lépcsőházi felirat? A Csipkerózsika-vita elemzése [Datorie Sfântă sau un graffity pe perete? - analiza controversei "Frumoasa din pădurea adormită] In: Harbula Hajnalka - Magyari Vincze Enikő (eds.): Anthropo. Lenyomatok-Amprente-Imprints. EFES, Cluj-Napoca, 2008, p. 233-247.

 

STUDII LA EDITURI RECUNOSCUTE ÎN ROMÂNIA

Akik felrezzentették a kávénénikéket - a romániai magyar kulturális elit szerepe a kisebbségi társadalom alakításában az 1920-as években [Cei care şi-au trezit doamnele din cafenea - rolul elitei maghiare culturale în crearea societăţii minoritare în anii 1920]. In: RODOSZ-TANULMÁNYOK [The Association of the Hungarian PHD Students from Romania] 2004. Kriterion, Cluj-Napoca, p. 59-66.

Győztes és vesztes identitásképek az 1990 márciusi marosvásárhelyi események narratív reprezentációiban [Imaginea câștigătorilor și perdanților în reprezentările narative ale evenimentelor din Târgu-Mureș, martie 1990]. In: RODOSZ-TANULMÁNYOK 2001, Kriterion, Cluj-Napoca. pp. 63-75.

Az északír kisebbségi nacionalizmus a XX. század második felében [Naționalismul minoritar irlandez în a doua parte a secolului XX] . In: RODOSZ-TANULMÁNYOK 2002. Kriterion, Cluj-Napoca, pp. 67-75.

Az RMDSZ 7. kongresszusának diskurzusai [Discursurile Congresului 7. Al UDMR-ului]. In: RODOSZ-TANULMÁNYOK 2003. Kriterion, Cluj-Napoca, pp. 146-165.

Capturing the Symbol Of „Europe" - Some Aspects Of the Discourses in the HDUR's 7th Congress. [Capturarea simbolului Europei - aspectele discursurilor de la al 7-lea Congres al UDMR] In: L. Gyemant - M. Jucan - C. Rotar (eds.): Globalism, Globality, Globalization. Ten Years of European Studies in Cluj, EFES, Cluj-Napoca, 2006, p. 467-488.

Sylvania vagy Phoebus? A színházi cenzúra kettős arca a Ceaușescu rendszer utolsó éveiben [Sylvania sau Phoebus? Cele două fețe ale cenzurii teatrale în ultimii ani ai sistemului ceaușist]. Látó Szépirodalmi Folyóirat, 2013 8-9, 83-95. 

 

STUDII DE ATELIER

WHAT TO GIVE IN RETURN? Suspicion in a Roma shantytown from Romania [Ce se poate da înapoi? Suspiciune într-un ghetou urban din romi din România], ISPMN, seria de studii de atelier/ 41, 2011.

Controlul presei locale orădene în primii ani ai sistemului ceauşist. Descriere generală şi aspecte minoritare, ISPMN, seria de studii de atelier/ 44, 2012.

Audit Culture and the Making of a "Gypsy School". Financing Policies, Curricula, Testing and Educational Inequalities in a Romanian Town [Cultura auditului şi crearea unei „şcoli de romi". Politici de finanţare, curiculă, testare şi inegalităţi educaţionale într-un oraş din România], ISPMN seria de studii de atelier/ 55, 2014.

'When Someone Came and Started to Sing, the Others Sang Too, Accompanying Him on the Violin' - Living and Working Conditions in the Onetime Roma Colony in Oradea and Its Liquidation in the 1970s ["Când cineva a început cântecul, cântau şi alţii, acompaniindu-l la vioară - Condiţii de locuire şi muncă în fosta colonie de romi din Oradea şi lichidarea sa în anii 1970], ISPMN, seria de studii de atelier/ 60, 2015.