Home >> Informații de interes public >> Solicitare de informații. Legislație
  Solicitare informații. Legislație


  Persoana responsabilă pentru Legea 544/2001: Sebesi Claudia Carolina, email: office@ispmn.gov.ro, telefon: 0040-364-116 261 

   

  Formular pentru solicitare în baza Legii 544/2001 

   

  Modalitatea de contestare a deciziei și formularele aferente pentru reclamație administrativă (refuz și netrimitere în termen legal) :

  În cazul în care o persoană consideră că dreptul său privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 32-34 din H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. Modele de reclamaţii administrative se găsesc la anexele 2 a) şi 2 b) ale Normelor metodologice.

  De asemenea, în cazul în care solicitantul se consideră vătămat în drepturile sale prevăzute de lege, poate depune plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituţiei sau autorităţii publice, aşa cum prevede art. 22 alin. (1) din Legea nr, 544/2001, cu modificările şi completările uterioare, şi art. 36 din H.G. nr. 123/2002.

   

  Lista documentelor de interes public

  Lista documentelor produse și/sau gestionate de institut 

  Raport anual privind aplicarea Legii 544/2001_2016

  Raport anual privind aplicarea Legii nr 544_2001_2017

  Raport anual privind aplicarea Legii nr 544/2001_2018

  Raport de evaluare a implementării Legii nr 544/2001_2019

  Raport privind transparența decizională Legea 52 din 2003_2018

  Raport privind transparența decizională Legea 52 din 2003_2019 

   

  Memorandumul „Măsuri privind diseminarea principiilor ce derivă din jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului ce vizează neexecutarea sau executarea cu întârziere a hotărârilor judecătorești pronunțate împotriva unui debitor public"