Peti Lehel - Publicaţii

 

Cărţi/ Volume individuale:

 • A moldvai csángók népi vallásosságának imagisztikus rítusai. [Riturile imagistice ale religiozităţii populare la ceangăii din Moldova]. ISPMN, Cluj-Napoca, 2012.
 • A moldvai csángók vallásossága. Hagyományos világkép és modernizáció [Religiozitatea ceangăilor din Moldova. Tradiţionalism şi modernism.] Editura Lucidus. (Seria: Cercetarea minorităţilor naţionale), 2008, Budapesta, 256. ISBN:9789639465527

 

Articole în cărţi şi reviste:

 • A Szentlélek ajándékai és karizmatikus rítusok egy moldvai kistérség pünkösdi közösségeiben. [Darurile Duhului Sfânt și rituri carismatice în comunități penticostale dintr-o microregiune din Moldova] In: Hesz Ágnes-Pócs Éva (ed.): Orvosistenektől a hortikulturális utópiáig. Tanulmányok a Kárpát-medence vonzáskörzetéből. [Studii din Bazinul Carpatic. Studii din domeniul antropologiei religiei din Europa Centrală și de Est] Vallásantropológiai tanulmányok Közp-Kelet-Európából 2. Balassi Kiadó, Budapest, 2016. 319-351.
 • Etnicitás, nyelvhasználat és migráció egy moldvai csángó településen. [Etnicitate, folosirea limbii și migrație într-un sat ceangăiesc din Moldova] In: Jakab Albert Zsolt - Kinda István (szerk.): Aranykapu. Tanulmányok Pozsony Ferenc tiszteletére. [Volum dedicat lui Pozsony Ferenc] Kriza János Néprajzi Társaság - Szabadtéri Néprajzi Múzeum - Székely Nemzeti Múzeum, Kolozsvár, 2015. 971-992.
 • Unwelcome Stranger in the Field: Fieldwork Experiences among the Csángós. [Cercetare de teren la ceangăii moldoveni] Uralica Helsingiensia, 8. vol., 2015. 70-85.
 • Studies on Moldavian Csángós in Romania and Their Impact on the Local Communities. [Articole despre ceangăii din Moldova și efectele lor auspra comunității locale] Uralica Helsingiensia, 8. vol., 2015. 47-70.
 • The changes of rural farming in a Transylvanian settlement. Working Papers in Romanian Minority Studies. Nr. 56. Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, Cluj, 56/2014. 28-50. / Schimbări în agricultură rurală într-o localitate din Transilvania. Studii de atelier. Nr. 56. Cercetarea minorităţilor naţionale din România. Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, Cluj-Napoca, 56/2014. 5-27.
 • Gazdasági stratégiák és társadalmi viszonyok a Kis-Küküllő vidékén. [Strategii economice și relații sociale în regiunea Târnavei Mici] In: Bereczki Ibolya-Nagyné Batári Zsuzsanna-Sári Zsolt (ed.): Ház és Ember. A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Évkönyve [Casă și om. Anuarul Muzeului în Aer Liber din Szentendre] 26. Skanzen Szabdtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre, 2014. 181-206.
 • Megélhetési stratégiák egy Kis-Küküllő menti településen. [Strategii de subzistență într-o localitate de pe Valea Târnavei Mici] In: Kothencz Kelemen (ed.): Határjelek és hagyásfák. A hetvenedik életévébe lépő Bárth János tiszteletére írott tanulmányok. [Volum dedicat lui Bárth János] Türr István Múzeum, Baja, 2014. 374-388.
 • A falusi gazdálkodás változásai egy erdélyi településen. [Schimbări în agricultura rurală într-o localitate din Transilvania] Magyar Kisebbség, XIX. évf., 3-4 (73-74) sz., 2014. 32-75.
 • Látomások, vallási megtérés és megszállottság. Kommunikáció a transzcendenssel egy erdélyi faluban. [Viziuni, conversiune și demonizare. Comunicare cu transcendentul într-un sat transilvănean] In: Pócs Éva (szerk.): Szent helyek, ünnepek, szent szövegek. Tanulmányok a romániai magyarság vallási életéből. [Locuri, sărbători, texte sacre. Studii din viața religioasă a maghiarilor din România] L'Harmattan - PTE Néprajz - Kulturális Antropológia Tanszék, 2012. 13-74.
 • Imagisztikus rítusok és vallásosság - csángók a szőkefalvi Mária-jelenéseken. [Rituri imagistice și religiozitate - ceangăii la apraiții din Seuca] In: Pócs Éva (szerk.): Szent helyek, ünnepek, szent szövegek. Tanulmányok a romániai magyarság vallási életéből. [Locuri, sărbători, texte sacre. Studii din viața religioasă a maghiarilor din România] L'Harmattan - PTE Néprajz - Kulturális Antropológia Tanszék, 2012. 231-250.
 • Az álmok szerepe a halál kulturális kezelésében a moldvai csángó falvakban [Funcția visurilor în cultul morților la ceangăii moldoveni]. In: Czövek Judit - Dyekiss Virág - Szilágyi Zsolt (ed.): Világügyelő. Tanulmányok Hoppál Mihály születésnapjára. [Volum dedicat profesorului Hoppál Mihály] Magyar Vallástudományi Társaság, Budapest, 2012. 80-87.
 • Gyógyulások egy moldvai csángó vallási mozgalom idején [Vindecări miraculoase pe parcursul unei mișcări religioase din Moldova]. In: Pócs Éva (szerk.): Mágikus és szakrális medicina. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. Tanulmányok a transzcendensről VII. [Medicină sacrală și magică. Studii despre transcendent VII.] Balassi Kiadó, Budapest, 2010. 358-387.
 • "Wearied respondents". The Structure of Saving the Csángós and its Effects on their Identity Building Strategies. [„Interlocutori obosiţi". Structura salvării ceangăilor și efectele sale asupra strategiilor identitare] In: Barszczewska, Agnieszka - Lehel, Peti (eds.): Integrating Minorities: Traditional Communities and Modernization. [Integrarea minorităților: comunități tradiționale și modernizare] The Romanian Institute for Research on National Minorities - Kriterion, Cluj-Napoca, 2011. 243-267.
 • Prezentarea unor diferenţe culturale existente în convieţuirea dintre romi şi maghiari într-o aşezare de pe Valea Târnavei Mici. In: Toma Stefánia-Fosztó László (ed.): Spectrum. Cercetări sociale despre romi. Editura Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale-Kriterion, Cluj-Napoca, 2011. 343-365.
 • „Honnat tudjuk, hogy mik voltunk?" Áruk, árusok és a nemzeti emlékezet tárgyiasulása [„De unde să ştim cine am fost?" Suveniruri, vânzători şi materializarea memoriei naţionale]. In: (szerk.): Nemzeti identitás, kulturális örökség, emlékezet és az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark [Identitate naţională, moştenire culturală şi Parcul naţional din Ópusztaszer]. SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged, 2011. 24-39. (cu Ilyés Sándor şi Szabó Á. Töhötöm)
 • "How could we know what we used to be?" Souvenirs, Salespeople and the Objectivation of National Memory [„De unde să ştim cine am fost?" Marfă, vânzători şi materializarea memoriei naţionale]. In: László Mód- András Simon (eds.): National Identity, Cultural Heritage, Memory and the Ópusztaszer National Heritage Park [Identitate naţională, moştenire culturală şi Parcul naţional din Ópusztaszer]. 2011. 87-102. (cu Ilyés Sándor şi Szabó Á. Töhötöm)
 • Krízishelyzeteket artikuláló vallásos tartalmú álmok egy moldvai csángó településen [Vise cu conţinut care articulează situaţii de criză într-o comunitate a ceangăilor moldoveni]. In: Lajos Katalin-Tapodi Zsuzsanna Mónika (szerk.): A hagyomány burkai. Tanulmányok Balázs Lajos 70. születésnapjára. [Volum dedicat profesorului Balázs Lajos cu ocazia împlinirii vârstei de 70 de ani] Kriza János Néprajzi Társaaság, Kolozsvár, 2009. 183-214.
 • Collective Visions in Moldavian Csángó Villages. [Viziuni colective la ceangăii din Moldova] In: William A. Christian Jr. and Gábor Klaniczay edited by: The „Vision Thing": Studying Divine Intervention. [Studierea intervenției divine] Collegium Budapest Institute for Advanced Studies. Workshop Series No. 18., 2009. 313-335.
 • Ukránok Romániában. Havasmezői mozaik [Ucrainieni în România. Mozaic de la Poienile de sub Munte]. Pro Minoritate. 2009/Tavasz, 161-173. (cu Kiss Dénes)
 • Látomások egy Kis-Küküllő menti református településen [Viziuni într-o localitate reformată de pe Valea Târnavei Mici]. Látomások egy Kis-Küküllő menti református településen. Korunk. III/2. 2008. 95-102.
 • A lélekmentő. Katasztrófaélmény és imitatio Christi egy csángó asszony látomásaiban. [Experienţa groazei şi Imitatio Christi în viziunile unei femei ceangăieşti.] In: Pócs Éva (red.): Démonok, látók, szentek. Tanulmányok a transzcendensről VI. [Demoni, vizionari, sfinţi. Studii despre transcendenţă VI.] Balassi Kiadó, Budapesta, 2008, 534-552.
 • Sate înfrăţite şi turism rural. Scenele construirii identităţii locale. In: Peter Hügel-Elena Colta (szerk.): Europa identităţilor. Lucrările Simpozionului Internaţional de Antropologie Culturală din 23-25 mai 2007. Complexul muzeal Arad. Colecţia minorităţi 9. Arad, 2008. 181-204.
 • Transznacionális életformák és szekták. A moldvai csángó falvakban jelentkező új vallási jelenségek interpretációs lehetőségeiről. [Forme de viaţă transnaţionale şi secte. Despre posibilităţile de interpretare a noilor fenomene religioase în satele ceangăilor moldoveni] Szociológiai Szemle, 2008/4., 18. évf., 3-31.
 • Transnational Ways of Lifes and Sects. About the Interpretive Possibilities of New Religious Phenomena from the Moldavian Csángó Villages. In: Sándor Ilyés-Lehel Peti-Ferenc Pozsony (edited by): Local and Transnational Csángó Lifeworlds. Kriza János Ethnographical Society, Cluj-Napoca, 2008. 305-328.
 • A vallási mozgalmak antropológiai tapasztalata. [Experienţa antropologică a mişcărilor religioase] Erdélyi Társadalom, V/1. 2007. 175-192.
 • Adaptálódás és szegregáció. A kulturális különbségek kommunikálása a cigány-magyar együttélésben egy Kis-Küküllő menti településen. [Adaptare și segregație. Comunicarea diferențelor culturale în conviețuirea interetnică rom-maghiară de pe valea Târnavei Mici] In: Ilyés Sándor-Pozsony Ferenc (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 15. Lokalitások, határok, találkozások. Tanulmányok erdélyi cigány közösségekről. [Anuarul Asociației „Kriza János". Localități, granițe, întâlniri] Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2007. 27-49.
 • Egyházi rítus és bűncselekmény. A tanacui apácagyilkosság. In: Jakab Albert Zsolt - Keszeg Vilmos (szerk.): Csoportok és kultúrák. Tanulmányok szubkultúrákról. [Grupuri și culturi. Studii despre subculturi] (Kriza Könyvek, 29.) BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék-Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 2007. 321-336.
 • Viziune colectivă ritualizată: contemplarea soarelui-răsare la ceangăii moldoveni. Moldvai Magyarság. Új sorozat XVII/6. (193), 2007. június. 7-10. I. rész.; Moldvai Magyarság. Új sorozat XVII/7. (194), 2007. július, 8-11. II. rész.
 • Kollektív látomások a moldvai csángó falvakban. [Viziuni colective în satele ceangăieşti din Moldova] Tabula, 10(1) 2007. 95-111.
 • Offenzív mágikus rítusok a moldvai csángó falvakban. [Rituri magice ofensive în satele ceangăieşti din Moldova] In: S. Lackovits Enikő-Szőcsné Gazda Enikő (red.): Népi vallásosság a Kárpát-medencében 7. [Religiozitate populară în Bazinul Carpatic] Konferencia Sepsiszentgyörgyön 2005. szeptember (I.-II.), Sepsiszentgyörgy-Veszprém, 2007. 285-309.
 • Ritualizált közösségi látomás: a moldvai csángók napbanézése. [Viziune colectivă ritualizată: contemplarea soarelui-răsare la ceangăii moldoveni] In: Ilyés Sándor -Jakab Albert Zsolt (red.): Lenyomatok 6. Fiatal kutatók a népi kultúráról [Amprente 6. Tineri cercetători despre cultură populară]. KJNT [Asociaţia Etnografică Kriza János], Cluj-Napoca [Cluj-Napoca], 2007, 149-166.
 • .„...ne verjük szét a kollektívet...!" Társas gazdálkodás Kelementelkén és Abosfalván. [Asociaţii agrare la Călimăneşti şi Abuş] In: Peti Lehel-Szabó Á. Töhötöm (red.): In: Peti Lehel-Szabó Á. Töhötöm (red.): Agrárörökség és specializáció a Kis-Küküllő mentén. [Tradiţia şi specializarea agriculturii de pe Valea Târnavei Mici] Kriza Munkák, Nis Kiadó, Cluj-Napoca, 2006. 208-241.
 • Emlékezési rítusok és egyházi kultuszteremtés Trunkban. [Rituri memoriale şi înfiinţarea cultului bisericesc în Galbeni] In: Gazda Klára-Tötszegi Tekla (red.): A Kriza János Néprajzi Társaság 14. évkönyve. Tanulmányok Szentimrei Judit 85. születésnapjára. [Anuarul Asociaţiei Etnografice „Kriza János". Volum dedicat lui Szentimrei Judit cu ocazia împlinirii vârstei de 85 de ani]] KJNT, Cluj-Napoca, 2006. 261-271.
 • A csángómentés szerkezete és hatásai az identitásépítési stratégiákra. [Structura salvării ceangăilor şi efectele ei asupra strategiei de construire a identităţii] In: Jakab Albert Zsolt -Szabó Á. Töhötöm (red.): Lenyomatok 5. Fiatal kutatók a népi kultúráról. [Amprente 5. Cercetători tineri despre cultura populară] KJNT, Cluj-Napoca, 2006.129-155.
 • Conflict between the State Power and the Church in Moldavia during the Communist Dictatorship. Acta Ethnographica Hungarica. Volume 51. Numbers 3-4. September. 2006. 327-334.
 • Vándorló kombájnosok, munkanélküli nagygazdák. Gazdasági stratégiák és szimbolikus attitűdök a rendszerváltozás után Vámosgálfalván. [Conducători de combină migratori, gospodari şomeri. Strategii economice şi atitudini simbolice postdecembriste la Găneşti] In: Peti Lehel-Szabó Á. Töhötöm (red.): Agrárörökség és specializáció a Kis-Küküllő mentén. [Tradiţia şi specializarea agriculturii de pe Valea Târnavei Mici] Kriza Munkák, Nis Kiadó, Cluj-Napoca, 2006. 152-178.
 • A testvérfalu-kapcsolatok mint a falusi turizmus és az identitásépítés színterei. [Sate înfrățite și turism rural ca scene de construire a identității] In: Jakab Albert Zsolt Szabó Árpád Töhötöm (szerk.): Lenyomatok 4. Fiatal kutatók a népi kultúráról. [Amprente 4. Tineri cercetători despre cultura populară] KJNT, Kolozsvár, 2005. 7-27.
 • Szenesek. A tradicionális erdőkiélés és a nyugati piacgazdaság között. Vállalkozói kultúrák Farkaslakán? [„Cărbunarii". Între exploatarea tradiţională a pădurii şi economia de piaţă. Întreprinzători la Lupeni] Erdélyi Társadalom. II/2. 2004. 203-225. (co-autor: Kinda István)
 • Tejpénz a bankkártyán. Reprivatizáció, dekollektivizálás és mezőgazdasági specializáció egy Kis-Küküllő menti agrártelepülésen. [Reprivatizare, decolectivizare şi spcializare agricolă într-o localitate de pe Târnava-Mică].  In: Szabó Árpád Töhötöm (red.): Lenyomatok 3. Fiatal kutatók a népi kultúráról. [Amprente 3. Tineri cercetători despre cultură populară]. KJNT [Asociaţia Etnografică Kriza János], Cluj-Napoca [Cluj-Napoca], 2004. 184-212
 • The Role of Black Magic in Controlling Social Balance in Moldavian Csángó Villages. In:  Blanka Szeghyová, (ed.): The Role of Magic in the Past. Learned and Popular Magic, Popular Beliefs and Diversity of Attitudes. Pro Historia. Bratislava, 2005. 174-185.
 • Agrárszerkezeti változások az erdélyi falvakban. [Schimbări agro-structurale în satele din Transilvania] Magyar Kisebbség. X/3-4., (37-38.) 2005. 108-116.
 • A kettős állampolgárság rituális válaszreakciói a nyilvánosságban. [Reacțiile ritualistice în public după eșecul cetățeniei duble] Székelyföld. December 5. - Egy év után. IX./12. 2005. 107-124. (co-autor cu Jakab Albert Zsolt)
 • Családok és gazdasági egységek Héderfáján. [Familii şi gospodării la Idrifaia]. Korunk. XV/3. 2004. 108-111.
 • Elromlott a világ. Egy mítosz archetipológiája, avagy a moldvai csángók időszemléletéről. [Destrămarea lumii. Arhetipologia unui mit sau concepţia timpului la ceangăii din Moldova]. In: Tánczos Vilmos (red.): Képek a folklórban. Tanulmányok az archetipikus szimbolizáció köréből. [Studii de arhetipuri şi simboluri]. KJNT [Asociaţia Etnografică Kriza János], Cluj-Napoca [Cluj-Napoca], 2004. 39-58.

 

Recenzii:

 

 • Újabb könyv a csángókról. [O carte nouă despre ceangăi] Művelődés, LXIX. évf., június, 29-30. (Halász Péter: „Cserefának füstje hozta ki könyvemet..." Néprajzi tudománytörténeti írások a moldvai magyarokról. Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 2015.)
 • [Könyvismertetés] [Recenzie] Ethnographia, 126. évf. 4. sz., 2015., 689-692. [Klaniczay Gábor-Pócs Éva (szerk.): Boszorkányok, varázslók és démonok Közép-Kelet-Európában, Balassi Kiadó, Budapest, 2014.]
 • A boszorkányság modernitása és a rontás individualizmusa egy aranyosszéki telelpülésen [Modernitatea vrăjitoriei şi individualismul magiei]. Korunk. XXIII/3. 2012.115-116. (Komáromi Tünde: Rontás és társadalom Aranyosszéken. Kriza Könyvek 34. BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék, Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 2009.)
 • Vallási megújulás és rítusok egy erdélyi roma közösségben. [Reînnoire religioasă şi ritualuri într-o comunitate de romi din Transilvania] Korunk. Világok vége. XXIII/2. 2012. 122-124. (Fosztó László: Ritual Revitalisation after Socialism: Community, Personhood, and Conversion among Roma in a Transylvanian Village. Halle Studies in the Anthropology of Eurasia, Volume 21. Münster: LIT Verlang, 2009.)
 • A csíksomlyói pünkösdi búcsújárás monográfiájáról. [Despre monografia pelerinajului din Şumuleu Ciuc] Székelyföld, XIV/10. 148-153. (Mohay Tamás: A csíksomlyói pünkösdi búcsújárás. Történet, eredet, hagyomány. L'Harmattan Kiadó, Budapest, 2009.)
 • Lükő Gábor alapműve és aktualitása a jelenlegi csángókutatásokban. Korunk, 2006. XVII/12. 89-94. (co-autor: Kinda István)
 • Vilmos Tánczos: Folklórszimbólumok [Folkloresymbole] Néprajzi egyetemi jegyzetek 2. Kolozsvár: KJNT-BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék 2006, 344 Seiten In: Gábor barna (ed.) Acta Ethnographica Hungarica 53 (1) 2008. Akadémiai Kiadó, Budapest, 211-214. (în limba germană)
 • Ferenc Pozsony: The Hungarian Csango of Moldova. Buffalo-Toronto: Corvinus Publishing 2006, 292 Seiten In: Gábor barna (ed.) Acta Ethnographica Hungarica 53 (1) 2008. Akadémiai Kiadó, Budapest, 208-210. (în limba germană)
 • Ferenc Pozsony: The Hungarian Csango of Moldova. Corvinus Publishing. Buffalo-Toronto, 2006. 292. p. A csángó kérdés angol nyelven. Korunk. VIII/4. 12. 2007. 116-117.
 • Tánczos Vilmos: Folklórszimbólumok. Néprajzi egyetemi jegyzetek 2. [Simbolurile folclorului] KJNT-BBTE, Magyar Néprajz és Antropológiai Tanszék, Kolozsvár, 2006. 344. p. Archetipikus szimbolizáció és reprezentációi. [Simbolizare arhetipală și reprezentații] Korunk, VIII/7. 2007. 108-111.
 • Gagyi József: A krízis éve. 1949. Pro-Print Könyvkiadó [Anul crizei.1949] Csíkszereda, 2004. 1949. Das Jahr der Krise. Acta Ethnographica Hungarica. Volume 51. Numbers 3-4. September. 2006. 470-472.
 • Gagyi József: A krízis éve. 1949. [Anul crizei.1949] Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2004. Hatalom és lokális társadalmak konfliktusa a „krízis évében". [Putere și conflictul comunităților locale în „anul crizei"] Erdélyi Múzeum. LXVII/1-2., 2006. 128-130.
 • Oláh Sándor: Csendes csatatér. Kollektivizálás és túlélési formáik a két Homoród mentén. [Pe câmpul de luptă. Colectivizare şi strategii de supravieţuire pe valea Homorodului] Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2001. 280. p. Arctalan alávetettek és védekező technikáik.  [Supuși anonimi și tehnici de apărare] Székelyföld. X/8. 2006. 152-156.
 • Új hangok az erdélyi magyar néprajztudományban, avagy fiatal kutatók könyvei a Kriza Könyvek sorozatban.  [Voci noi în etnologia maghiară, cărțile cercetătorilor tineri în seria "Kriza"] Erdélyi Múzeum. LXVI/1-2. 2004. 88-89.
 • Bokrétába kötögetem vala. Korunk. Csángó reneszánsz? XIV/9. 2003. 111-114. (Halász Péter: Bokrétába kötögetem vala. A moldvai magyarok néprajzához. Európai Folklórintézet, 2002.)

 

Co-editor:

 • Language Use, Attitudes, Strategies. Linguistic Identity and Ethnicity in the Moldavian Csángó Villages. [Folosirea limbii materne în viaţa cotidiană, atitudini, strategii. Identitate lingvistică şi etnicitate în satele ceangăilor moldoveni] The Romanian Institute for Research on National Minorities, Cluj-Napoca, 2012. (cu Tánczos Vilmos)
 • Integrating Minorities: Traditional Communities and Modernization. [Integrarea minorităților: comunități tradiționale și modernizare] The Romanian Institute for Research on National Minorities - Kriterion (cu Agnieszka Barszczewska), Cluj-Napoca, 2011. 784 000 n
 • Moldvai csángók 1990-2010. [Ceangăii din Moldova 1990-2010] Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 2011. (Illyés Sándor és Pozsony Ferenccel) 525 000 n
 • Kisebbségek interetnikus kontaktzónában. Csehek és szlovákok Romániában és Magyarországon. [Minorităţi în zonele de contact interetnic. Cehii şi slovacii în România şi Ungaria.] Nemzeti Kisebbségkutató Intézet-Kriterion, Kolozsvár, 2010. (Jakab Albert Zsolttal, lector: dr. Pozsony Ferenc) 578 251 n
 • Minorităţi în zonele de contact interetnic. Cehii şi slovacii în România şi Ungaria. Editura Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale-Kriterion, Cluj-Napoca, 2010. Jakab Albert Zsolttal, lektorálta: dr. Pozsony Ferenc) 612 932 n
 • Álmok és látomások a 20-21. században. [Vise şi viziuni religioase în secolele 20-21.] Fontes Ethnologiae Hungaricae VI.  L'Harmattan-PTE Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék. 2009. (cu Keszeg Vilmos şi Pócs Éva)
 • Folyamatok és léthelyzetek - kisebbségek Romániában. Nemzeti Kisebbségkutató Intézet-Kriterion, Kolozsvár, 2009. (cu Jakab Albert Zsolt)
 • Procese şi contexte social-identitare la minorităţile din România. Editura Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale-Kriterion, Cluj-Napoca, 2009. (cu Jakab Albert Zsolt)
 • Peti Lehel-Szabó Á. Töhötöm (red.): Agrárörökség és specializáció a Kis-Küküllő mentén.  [Tradiţia şi specializarea agriculturii de pe Valea Târnavei Mici] Kriza Munkák, Nis Kiadó, Cluj-Napoca, 2006. 208-241. (Kriza Munkák, Nis Kiadó, Cluj-Napoca, 2006. 276. (cu Szabó Á. Töhötöm)
 • Lokális és transznacionális csángó életvilágok. [Vieţi cotidiene locale şi transnaţionale - ceangăii din Moldova]. Ilyés Sándor-Peti Lehel-Pozsony Ferenc (red.), Cluj-Napoca, 2008. (cu Ilyés Sándor și Pozsony Ferenc)
 • Local and Transnational Csángó Lifeworlds [Vieţi cotidiene locale şi transnaţionale - ceangăii din Moldova] Ilyés Sándor-Peti Lehel-Pozsony Ferenc (red.), Cluj-Napoca, 2008. (cu Ilyés Sándor și Pozsony Ferenc)
 • [Ceangăii din Moldova.] Moldvai csángók. Erdélyi Társadalom. (revista recunoscută CNCSIS, categoria D)5/2. 2007. Peti Lehel-Pozsony Ferenc (red.) (cu Pozsony Ferenc)
 • [Sate transilvănene - căi de modernizare] Korunk. Erdélyi falvak - modernizációs pályák. XVII/5. 2006. 48 600 n