Proiecte Roma

Principalele domenii de activitate ale echipei de Studii Romani sunt cuprinse în Strategia de cercetare pe problematica roma a ISPMN (2008-2012)  , care stabileşte două mari linii de activitate. Înainte de toate, datorită creşterii sensibilităţii privind implementarea şi eficienţa diferitelor programe pentru comunităţile de romi (de ex. strategiile naţionale de incluziune a romilor) s-a conturat la nivel european necesitatea unor politici publice bazate pe cercetări. Apoi, noi abordări au devenit necesare nu numai în domeniul politicilor publice, cât şi în ceea ce priveşte cadrul teoretic. Procesele de construcţie identitară, activităţile economice ale romilor (inclusiv migraţia) şi formarea unor largi comunităţi foarte sărace (denumit şi underclass") în rândul romilor au deschis spaţiu pentru dezbateri la nivel internaţional în ceea ce priveşte cadrul conceptual în care procesele sociale legate de romi ar trebui analizate. Ún consecinţă, echipa noastră de Studii Romani are o paletă largă de activitate: elaborează proiecte de cercetare, a creat o metabază de date, organizează şi participă la diverse evenimente ştiinţifice, contribuie la îmbunătăţirea politicilor publice privind situaţia romilor din România, respectiv organizează şi diseminarea rezultatelor cercetărilor proprii.

 

        Obiective

  • Iniţierea unor noi cercetări fundamentale teoretice şi aplicate axate pe următoarele tematici: condiţiile economico-sociale ale diferitelor comunităţi de romi; relaţiile şi interacţiunile între romi şi neromi; reprezentarea politică şi instituţională a comunităţilor de romi; învăţământul romilor; dinamica demografică, migraţia şi integrarea populaţiei rome în Europa; politici ale bisericilor din România faţă de romi; forme şi elemente ale identităţii rome etc.
  • Studierea şi analiza politicilor publice legate de romi cu scopul de a furniza informaţii relevante pentru agenţiile şi instituţiile implicate în diferitele faze de elaborare a politicilor în domeniu (planificare, implementare şi evaluare). De exemplu, unii cercetători din cadrul echipei sunt membri în reţeaua academică europeană de Studii Romani [European Academic Network on Romani Studies - www.coe.int/romastudies], reţea ce are rolul de a creşte vizibilitatea cercetărilor existente despre romii din Europa şi, prin furnizarea de date, de a întări cooperarea cu factorii de decizie politică pentru conceperea unor politici mai bune.
  • Participare şi organizare de evenimente ştiinţifice, creare de parteneriate cu instituţii de implementare, respectiv implicare în reţelele care întrunesc actorii internaţionali în domeniu. De exemplu, la conferinţa internaţională Two Decades of Scholarship: Romani Studies in Romania (1989 - 2009) [Două decade  de cercetări despre romii din România (1989-2009)]  au participat atât cercetători de marcă străini cât şi cercetători tineri. Lucrările prezentate la conferinţă au fost publicate în volumul Spectrum. Cercetări sociale despre romi.
  • Diseminarea rezultatelor ştiinţifice recente prin crearea unor baze de date pe diferite tematici şi prin publicarea de articole şi studii despre temele relevante. Publicăm lucrări atât ale cercetătorilor ISPMN cât şi ale unor autori şi cercetători confirmaţi de la alte instituţii din ţară sau din străinătate. De exemplu, materialele prezentate în cadrul conferinţei internaţionale Romani Communities in Romania. A Cross-Disciplinary Approach [Comunităţi de romi in România. Abordări interdisciplinare] organizate în colaborare cu Romani Linguistics and Romani Language Projects din cadrul Universităţii Manchester din Marea Britanie au fost publicate în revista ştiinţifică Romani Studies.
  • Implicarea în programele educaţionale ale diferitelor departamente din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai sau ale altor instuţii de învăţământ. De exemplu, echipa Studii Romani a organizat universitatea de vară „Vino mai aproape/Come Closer" împreună cu Şcoala de Vară a Universităţii Central Europene (CEU-SUN), Centrul de Resurse pentru Comunităţile de Romi, Fundaţia Tranzit şi Universitatea Babeş-Bolyai. Tot în perioada universităţii de vară a fost lansată şi expoziţia fotografică sub acelaşi titlu, care a cuprins fotografiile realizate în cadrul proiectului PHARE (2004) intitulat Incluziunea şi excluziunea romilor in societatea românească de astăzi (expoziţie itinerantă la Cluj, Bucureşti şi Torino - Italia). 

 

Principalele activităţi 

Cu scopul de a ne îndeplini obiectivele propuse, din anul 2008 desfăşurăm, pe lângă cercetările ştiinţifice propriu-zise, o serie largă de activităţi. Prin valorizarea rezultatelor de cercetare dorim să contribuim şi la îndeplinirea altor obiective asumate de către Institut. Astfel, activităţile de cercetare ale echipei oferă în primul rând o analiză generală despre situaţia actuală a comunităţilor rome. În al doilea rând, elaborăm cercetări mai restrânse şi studii de caz cu scopul de a sublinia unele aspecte specifice ale cercetărilor de ansamblu. În final, prin participarea la diferite evenimente ştiinţifice, prezenţa în spaţiul ştiinţific şi public contribuim la promovarea rezultatelor atât către actorii politici cât şi către un public ştiinţific mai larg.

Utilizând diferite metode de cercetare (anchetă sociologică, interviu, analiză de date primare şi secundare, analiză de discurs), proiectele noastre se concentrează pe condiţiile economico-sociale ale comunităţilor de romi în diferite contexte ale vieţii sociale. Putem menţiona aici cercetarea Modele de segregare etnică din România. Ghetouri rurale din România, care a avut ca scop descrierea fenomenului de segregare etnică prin prisma instituţiilor locale - primăria şi poliţia - acestea fiind instituţiile care au experienţă directă privind implementarea unor programe care vizează populaţia roma cât şi în ceea ce priveşte efectele acestora asupra contextului social. În cadrul cercetării am identificat unele „practici bune", dar şi măsuri care au avut efecte nedorite.

Un alt proiect relevant în activitatea echipei de cercetare privind romii este Actori, roluri şi percepţii în predarea limbii romani în România, un proiect iniţiat împreună cu reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei. Acest proiect a pornit de la recunoaşterea faptului că păstrarea şi utilizarea limbii Romani a constituit una din priorităţile politicilor minoritare postsocialiste orientate spre păstrarea şi revitalizarea identităţii şi culturii rome. În cadrul proiectului intenţionăm să punem accent atât pe contextele instituţionale cât şi practicile de predare a limbii Romani.

Luând în considerare faptul că romii sunt cea mai marginalizată şi discriminată minoritate din România, este foarte important să cunoaştem atitudinile şi percepţiile populaţiei majoritare despre aceştia. Aici putem menţiona Coeziune socială şi climat interetnic în România, o anchetă sociologică reprezentativă pe tema climatului interetnic din România. Scopurile acestui sondaj au fost: evaluarea climatului interetnic general din România, descrierea dinamicii relaţiilor interetnice, caracterizarea autopercepţiilor şi a percepţiilor celor mai numeroase comunităţi etnice, şi nu în ultimul rând, evaluarea gradului de cunoaştere a fenomenului de intoleranţă şi discriminare.

Proiectele amintite oferă o imagine de ansamblu asupra comunităţilor rome din România şi asupra reprezentării romilor în cadrul populaţiei majoritare, şi astfel conduc la generalizări în mod inevitabil. Cu scopul de a contracara acest efect, am realizat şi studii de comunitate menite a contura perspective emice şi etice despre comunităţile, procesele şi relaţiile cercetate. Folosind mai ales metode calitative, am realizat o serie de cercetări având ca temă următoarele: strategiile de supravieţuire ale romilor din Transilvania, reţelele culturale şi sociale ale muzicanţilor romi, factorii socio-economici ai conflictelor din regiunea Ciucului de Jos, segregarea şi integrarea în sistemul de învăţământ, revitalizarea religioasă în rândul romilor etc.

Rezultatele proiectelor de cercetare sunt prezentate fie la diverse conferinţe naţionale şi internaţionale, fie publicate în volume şi reviste ştiinţifice, respectiv pe site-ul Institutului. Aceste studii apar la edituri internaţionale de prim rang şi la editura ISPMN, acreditată de către CNCS. Rezultatele sunt vizibile în citaţii ISI, respectiv prin participări la conferinţe internaţionale, universităţi de vară, ateliere de vară, reţele profesionale, proiecte internaţionale şi prin invitarea unor cercetători seniori din străinătate.

 

Publicaţii în domeniu 

Toma, Stefánia: Segregation and Ethnic Conflicts in Romania - Getting Beyond the "Last Drop" Model [Segregare şi conflicte etnice în România. O privire în spatele modelului "ultima picătură"]. In: Michael Stewart (ed.): The Gypsy Menace. Populism and the New Anti-Gypsy Politics. Second edition. Columbia University Press, 2012.

Toma, Stefánia - Fosztó, László (eds): Spectrum. Cercetări sociale despre romi. Editura ISPMN -  Editura Kriterion, Cluj-Napoca, 2011.

Fosztó, László: Hol a helye a romáknak az erdélyi egyházakban?: Vallási intézmények és társadalmi integráció. [Romii în bisericile din Transilvania. Instituţii religioase şi integrare socială]. In Pro Minoritate, no. 3, 2011, 113-122.

Kozák, Gyula: Szempontok a romániai romák foglalkoztatottságának kutatásához [Observaţii la analiza structurii ocupaţionale a romilor din România]. In Pro Minoritate, 2011, no. 3, 105-112.

Toma, Stefánia: A túlcsordult teli pohár és az etnikai konfliktusok esete Romániában [Ultima picătură într-un pahar plin: conflicte etnice din România]. In Pro Minoritate, no. 3, 2011, 123-143.

Plainer, Zsuzsa: What to give in return? Suspicion in a Roma shantytown from Romania [Ce să dăm în schimb? Suspiciune într-un cartier roma din România]. Editura ISPMN, Studii de atelier. Cercetarea minorităţilor naţionale din România, nr. 41, 2011.

Fosztó, László: Mobilising "culture" and "religion": Ritual practices and social relations among two minority groups in rural Transylvania. In Sociologie Românească, no. 1, 2010, 132-145.

Fosztó, László - Kiss, Dénes: Pentecostalism in Romania: The Impact of Pentecostal Communities on the Life-style of the Members [Penticostalism în România. Impactul comunităţilor penticostale asupra modului de viaţă al mebrilor]. In La Rivista Folklorica, număr special: "La sfida del Pentecostalismo" ("The Challenge of Pentecostalism"), 2010.

Plainer, Zsuzsa: Második esély-e a Második esély? - egy alkalmazott antropológiai kutatás részeredményei [Este "A doua şansă" întradevăr a doua şansă? Rezultate parţiale ale unei cercetări antropologice]. In Néprajzi Látóhatár, no. 2, 2010, 30-43.

Peti, Lehel: Adaptálódás és szegregáció. A kulturális különbségek kommunikálása a cigány-magyar együttélésben egy Kis-Küküllő menti településen [Adaptare și segregare. Comunicarea diferenţelor culturale în cadrul convieţuirii ţigano-maghiare dintr-o așezare de pe Valea Târnavei Mici]. In Deáky Zita - Nagy Pál (eds.): A cigány kultúra történeti és néprajzi kutatása a Kárpát-medencében. Magyar Néprajzi Társaság - Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi kar, Budapest, Gödöllő, 2010, 195-213.

Marin, Timeea Elena: "We are Gypsies, not Roma!" Ethnic Identity Constructions and Ethnic Stereotypes - an example from a Gypsy Community in Central Romania ["Suntem ţigani, nu romi!" Construcţii de identitate etnică şi stereotipuri etnice. Exemplul unei comunităţi din România]. Editura ISPMN, Studii de atelier. Cercetarea minorităţilor naţionale din România, nr. 36, 2010.

Popescu, Livia - Raţ, Cristina - Rebeleanu, Adina: „Nu se face discriminare!" ... doar accesul este inegal. Dificultăţi în utilizarea serviciilor de sănătate de către populaţia romă din România. Editura ISPMN, Studii de atelier. Cercetarea minorităţilor naţionale din România, nr.29, 2010.

Sarău, Gheorghe: Bibliografie selectivă privind rromii (1990-2009). Editura ISPMN, Studii de atelier. Cercetarea minorităţilor naţionale din România, nr.28, 2010.

Fosztó, László: Ritual Revitalisation after Socialism: Community, Personhood, and Conversion among the Roma in a Transylvanian Village [Revitalizarea ritualurilor după socialism: comunitate, persoană morală şi convertire religioasă în rândul romilor dintr-un sat din Transilvania]. LIT Verlag, Münster, 2009.

Fosztó, László: Colecţie de studii despre romii din România. Editura ISPMN - Editura Kriterion, Cluj-Napoca, 2009.

Kiss, Tamás - Fosztó László - Fleck Gábor (eds.): Incluziune şi excluziune. Studii de caz asupra comunităţilor de romi din România. Editura ISPMN - Editura Kriterion, Cluj-Napoca, 2009.

Fosztó, László: Viták és irányzatok a roma-kutatásban: vázlat közpolitikák kidolgozásához [Dezbateri şi tendinţe în cercetarea romilor. Schiţă pentru elaborarea politicilor publice]. In Korunk, no. 5, 2009, 22-30.

Fosztó, László: De la practici de integrare la o filozofie a integrării romilor. In Sfera Politicii,  no. 8, 2009, 69-73.

Plainer, Zsuzsa: Three Roma Communities from Byron - a fragmented ethnography [Trei comunităţi de romi în Bzron. Etnografie fragmentară]. In Studia Europea, 2009, no. 4, 157-185.

Hossu, Iulia: Strategii de supravieţuire într-o comunitate de romi. Studiu de caz. Comunitatea „Digului", Orăştie, judeţul Hunedoara. Editura ISPMN, Studii de atelier. Cercetarea minorităţilor naţionale din România, nr.19, 2009.

Fosztó, László: Conversion narratives, sincere hearts, and other tangible signs: communicating religious change among the Transylvanian Roma [Narative de convertire, inimi sincere şi alte semne tangibile. Comunicarea schimbării religioase la romii din Transilvania ]. In Transitions, vol. 48-2, 2008, 109-132.

Toma, Stefánia: Roma/Gypsies and Education in a Multiethnic Community in Romania [Romii/ţiganii şi educaţia într-o comunitate multietnică din România].  Editura ISPMN, Studii de atelier. Cercetarea minorităţilor naţionale din România, nr. 6, 2008.

Fosztó, László: Bibliografie cu studiile şi reprezentările despre romii din România - cu accentul pe perioada 1990-2007. Editura ISPMN, Studii de atelier. Cercetarea minorităţilor naţionale din România, nr.3, 2008.