Scrieri în domeniul politicii ştiinţei şi revizuiri de literatură de specialitate

 

Kristóf György: Tudományos intézetek Erdélyben 1919-ig. Erdélyi Múzeum, 1942. 1. füzet 104-131. (Erdélyi Tudományos Füzetek 135. sz.) 

 

Kristóf György: Erdély tudományos élete az abszolutizmus korában az Erdélyi Múzeum Egyesület megalakulásáig (1859). Erdélyi Múzeum, 1938. 3. füzet. 210-221. p.

 

György Lajos: Az Erdélyi Múzeum története 1874-1937. Erdélyi Múzeum, 1939. 1. füzet 4-20.; 2. füzet 125-145. (Erdélyi Tudományos Füzetek, 105. sz. EME, Kolozsvár, 1939)

 

György Lajos: A magyar tudományosság és a magyar tanárképzés 1927. évi helyzete és jövő feladatai Erdélyben. Magyar Kisebbség, 2000. 2. sz. 131-148. p.

 

Császár Károly: Az erdélyi magyar tudományosság problémája. Erdélyi Helikon, 1930. 5. sz. 380-384. p.

 

Jancsó Elemér: Magyar tudományos élet Erdélyben 1918-tól napjainkig. Láthatár, 1937. 1. sz. 13-20. p.; 2. sz. 74-80. p.

 

Molter Károly: Erdélyi magyar tudomány. Erdélyi Helikon, 1931. 9. sz. 694-699. p.

 

Tavaszy Sándor: Az erdélyi magyar tudományos élet útja. Erdélyi Helikon, 1934. 8. sz. 561-568. p.

 

Szabó T. Attila: Transylvan magyar társadalomkutatás. Hitel, 1938. 1. sz. 13-31. p.

 

Szabó T. Attila: Néhány pótló adat a transylvan magyar társadalomkutatás kérdéséhez. Hitel 1938. 2. sz. 161-164. p.

 

Még több tárgyilagosságot. Erdélyi Fiatalok 1938. 2. sz. 6. [Kiegészítés Szabó T. Attila írásához.]

 

Szabó T. Attila: A tudomány az erdélyi életben. Erdélyi Helikon, 1939. 166-172. p.

 

Tamás Lajos: Az Erdélyi Tudományos Intézet. In Erdély magyar egyeteme. Az erdélyi egyetemi gondolat és a M. Kir. Ferenc József Tudományegyetem története. Szerk. Bisztray Gyula, Szabó T. Attila, Tamás Lajos. Erdélyi Tudományos Intézet, Kolozsvár, 1941. 470 p. 

 

Erdély magyar egyeteme. Az erdélyi egyetemi gondolat és a M. Kir. Ferenc József Tudományegyetem története. Szerk. Bisztray Gyula, Szabó T. Attila, Tamás Lajos. Erdélyi Tudományos Intézet, Kolozsvár, 1941. 470 p. 

 

Szabó T. Attila: Az erdélyi tudománypolitika kérdéshez. Hitel, 1940-41. 2. sz. 183-189. p. Újrakiadva in Záhony Éva (szerk.): Hitel - Kolozsvár 1935-1944. I. kötet. Bethlen Gábor Könyvkiadó, 1991, 288-294. p.

 

Mikecs László: Új erdélyi tudomány. Jegyzetek az Erdélyi Tudományos Intézet működéséhez. Erdélyi Múzeum, 1944. 3-4. sz. 500-523. p.

 

Jancsó Elemér: A kolozsvári magyar színház múltját illető színháztörténeti kutatások. NyIrK 1968. 1. sz. 5-14 p.

 

Kozma Dezső: A két világháború közötti romániai magyar irodalom kutatásának újabb eredményei. NyIrK 1968. 1. sz. 85-90. p.

 

Jancsó Elemér: A romániai magyar irodalomra vonatkozó kutatások. NyIrK, 1968. 2. sz. 223-231. p.

 

Kós Károly: Eredmények és feladatok a székelység néprajzkutatásában. Művelődés 1969. 6. sz. 48-51. p.

 

Gáll Ernő: Társadalomtudományi hagyományaink és az önismeret. Korunk, 1969. 7. sz. 1001-1009. p.

 

Balázs András: A néprajzkutatás helyzete. Egy kerekasztal-értekezlet tanulságai. Igaz Szó, 1969. 8. sz. 348-353. p.

 

Demény Lajos: Nemzetiségtörténeti munkaprogram. Korunk 1971. 8. sz. 1129-1132. p.

 

Jagamas János: Népzenénk kutatásának története. Korunk Évkönyv, 1973. 203-218. p.

 

Márton Gyula: A romániai magyar nyelvjáráskutatás múltja és mai állása. Korunk Évkönyv, 1973. 173-193. p.

 

Ünnepi készülődés. Eszmecsere egy jelentős műfajról. [Ankét a riportok és írói-szociográfiákról, az Igaz Szó szerkesztőségének szervezésében 1974 februárjában. Résztvevők : Bajor Andor, Bartis Ferenc, Bálint András, Beke György, Bíró Béla, Bözödi György,Cseke Péter, Elekes Ferenc, Éltető József, Farkas Árpád, Gálfalvi György, Gúzs Imre, Hajdú Győző, Herédi Gusztáv, Jánosházy György, Katona szabó István, Nagy Béla, Nagy Pál, Nemes László, Oltyán László, Panek Zoltán, Papp Ferenc, Székely János, Szépréti Lilla, Vári Attila, Veress Zoltán, Znrorovszky Attila, Zsibói Béla.] Igaz Szó, 1974. 7. sz. 39-66. p.

 

Kósa László: A hagyománykeresés útján. Jegyzetek a romániai magyarság önismereti törekvéseiről. Jelenkor, 1974. 10. sz. 934-942. p.

 

Pomogáts Béla: Szociográfiai törekvések a romániai magyar művelődésben. Forrás, 1975. 9. sz. 78-81. p.

 

A tudományos könyv munkaeszköz. [Vita a Korunk szerkesztőségében.] Korunk, 1976. 1-2. sz. 30-41. p. [Dáné Tibor, Dankanits Ádám, Dávid Gyula, Domokos Géza, Gáll Ernő, Kerekes György, Máthé János, Mauer Gyula, Szalay András, Szabó T. E. Attila, Veress Zoltán, Vincze János] 

 

Mikó Imre: Magyar nemzetiségi történetírás Romániában. Korunk, 1976. 9. sz. 643-645. p.

 

Dávid Gyula: Komparatisztikai érdeklődés a mai romániai magyar irodalomban. Korunk, 1976. 9. sz. 656-659. p. 

 

Egyed Ákos: Művelődéstörténet-írásunk útjai. Korunk, 1978. 3. sz. 196-204. p.

 

Gálffy Mózes: A kolozsvári nyelvészeti iskola tevékenységéről. Korunk, 1978. 10. sz. 789-798. p.

 

Dávid Gyula: A romániai magyar könyvkiadás első két évtizede. Korunk, 1978. 12. sz.,  999-1005. p.

 

Változó valóság, változó szociográfia. [1979. március 9-i korunk délelőtt anyaga? Aradi József: Kérdések a szociográfiáról; Roth Endre: A szociológiának több esélye van a valóság mélységi feltárására, Nagy Olga: A néprajz megérett a megújúlásra; Vofkori László: Hogyan törhetünk ki a szakszemléleti elszigeteltségből? Könczei Ádám: Nem derül ki, van-e etnikai sajátosság a kalotaszegi egykézésben; Várhegyi István: Sajátos értékeink sorsfordulóját éljük; Fábián Ernő: Az etnicitás mibenvalóságát kell kutatnunk; Beke György: „Szociográfiának" elmegy akkor is, ha szociológiának nem felel meg? Balogh Edgár: Népszolgálatra való előkészület nemzedéki műfaja; Gazda József: A népélet - közösségi modell; Rostás Zoltán: Csak az van, aminek múltja van? Csáky Zoltán: Harmadik út - papíron és celluloidszallagon; Dávid Gyula: A szociográfia divatjával számolhatunk; Imreh István: A staféta törvénye. Korunk, 1979. 6. sz. 441-454. p.

 

Szabó Ilona: A Korunk népismereti könyvészete 1926-1977. In Korunk évkönyv 1979, 299-312. p.

 

Faragó József: A magyar folklór gyűjtése Moldvában. Művelődés, 1979. 11. sz. 29-31. p.

 

Cseke Péter: Szociográfiai riportok az Igaz Szóban. In uő.: A magyar szociográfia erdélyi műhelyei. Magyar Napló, Budapest, 2008, 150-159. p.

 

Balázs Sándor: Szociológia és nemzetiségi önismeret.  Politikai Kiadó, Bukarest, 1979, 263 p.

 

Demény Lajos: Nemzetiségtörténeti kutatás a szocialista Romániában. A Hét, 1980. 32. sz. 3-4. p.

 

Nemzetiségi történetírásunk új pászmája. I-II. Vita, Korunk, 1980, 7-8. sz. 510-517. p., 9. sz. 671-679. p.

 

Ritók János: Nélkülözhetetlen „levelesláda". [A Helikon és az Erdélyi Szépmíves Céh levelesládája. Benedek Elek irodalmi levelezése.] Korunk, 1980, 7-8. sz.,  518-522. p.

 

Dávid Gyula: A forráskiadói munka feltételei és feladatai. Korunk, 1980, 7-8. sz.  526-528. p.

 

A romániai magyar nemzetiség. Szerk. Koppándi Sándor, Kriterion, Bukarest, 1981. 521 p. Politikai Tudományok és a Nemzeti Kérdés Tanulmányozásának Intézete, a Romániai Magyar Nemzetiségű Dolgozók Tanácsa. [Vonatkozó tanulmányok.]

 

Szabó T Attila: Emlékeztető az Erdélyi magyar tudományos munkásság kérdésében, 1983. június,[JEA kézirat], 21 p.

 

Gunda Béla: A moldvai magyarok néprajzi kutatása. In Máténé Szabó Mária Rózsa (szerk.): A határainkon kívüli magyar néprajzi kutatások. (Az 1982. november 19-20-án Debrecenben, a Déri Múzeumban tartott országos konferencia anyaga.) Tudományos Ismeretterjesztő Társulat. Budapest, 1984, 66-112. p.

 

Kósa László: A romániai magyar néprajzi kutatás könyvcímekben. In Máténé Szabó Mária Rózsa (szerk.): A határainkon kívüli magyar néprajzi kutatások. (Az 1982. november 19-20-án Debrecenben, a Déri Múzeumban tartott országos konferencia anyaga.) Tudományos Ismeretterjesztő Társulat. Budapest, 1984, 113-130. p.

 

Borbély Éva: A Korunk társadalomnéprajzi körének története. In: Keszeg Vilmos (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 9. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2001, 216-223. p.

 

Für Lajos: Kisebbségi tudományművelés Erdélyben. Alföld, 1983. 3. sz. 37-57. p.

 

Veress Károly: A tudományelmélet sepsiszentgyörgyi műhelyéről. Erdélyi Múzeum, 1999. 1-2. füzet, 132-142. p.

 

KAM történet (1980-1990) Antropológiai Műhely, 15. sz. 2009, 89-176. p.

 

Biró A. Zoltán: Egy szemlélet esélyei. Tett, 1988. 4. sz. 9-12. p.

 

Cseke Péter: Népi kultúránk tudományos műhelyei. In: Horváth Andor szerk.: Haza, szülőföld, nemzetiség. A Hét évkönyve 1978. Bukarest, 1978. 269-279. p.

 

Nagy Jenő: Néprajzi és nyelvészeti kutatások a moldvai csángóság körében. Művelődés. XXXIII. évf. 1980. 6. sz. 27-30. p.