Regulament burse ISPMN


REGULAMENTUL PRIVIND ACORDAREA DE BURSE AL INSTITUTULUI PENTRU STUDIEREA PROBLEMELOR MINORITĂŢILOR NAŢIONALE DIN ROMÂNIA

 

 

CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE


Art. 1 - (1) Bursele de cercetare/pentru studii se acordă persoanelor fizice în condiţiile prevăzute de prezentul regulament şi cu încadrarea în cuantumul sumelor alocate cu această destinaţie.

(2) Sumele acordate pentru burse se utilizează numai în scopul pentru care au fost alocate.

Art. 2. - Personalul contractual din cadrul Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale nu poate beneficia de burse acordate de către Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale pe perioada derulării contractului individual de muncă.CAPITOLUL II

PROCEDURA DE ACORDARE A BURSELOR DE CERCETARE/PENTRU STUDII


Art. 3. Bursele de cercetare/pentru studii vor fi acordate pentru cercetare, documentare şi studii, respectiv pentru elaborarea de studii, volume etc. în domeniul de activitate al Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, respectiv păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii etnice, a aspectelor sociologice, istorice, culturale, lingvistice, religioase şi de altă natură ale minorităţilor naţionale şi ale altor comunităţi etnice din România.

 

Art. 4. - Tipurile de burse acordate de Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale sunt următoarele:

a) burse aspirant pentru tineri specialişti în pregătire (studenţi, masteranzi etc.),

b) burse postdoctorale pentru cercetători având titlul de doctor, obţinut cu cel mult cinci ani în urmă,

c) burse senior pentru specialişti cu experienţă şi activitate semnificativă în cercetarea ştiinţifică sau în domenii cu relevanţă pentru cercetarea minorităţilor naţionale (învăţământ, administraţie publică, activităţi neguvernamentale etc.).


Art. 5. - (1) Bursele de cercetare/pentru studii se acordă pe bază de evaluare şi selecţie.  

(2) Evaluarea și selecția candidaților se poate face prin evaluarea aplicațiilor de bursă și/sau prin organizarea unui interviu.


Art. 6. - (1) Anunţul privind organizarea selecţiei se va publica prin afişare la sediul Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, respectiv pe site-ul acestuia cu cel puţin 10 zile înainte de data organizării selecţiei.
(2) Anunţul privind organizarea selecţiei cuprinde: domeniile pentru care se organizează selecţia, tipul burselor, perioada de acordare şi cuantumul burselor, termenul limită de depunere a dosarelor, documentele care vor trebui depuse în dosarul de solicitare, criteriile de evaluare.

 

Art. 7. - Criteriile de evaluare a solicitărilor pentru acordarea burselor de cercetare/pentru

studii vor fi comunicate odată cu anunţul privind organizarea selecţiei conform art. 6 alin. 1.

Art. 8. - (1) Acordarea burselor de cercetare/pentru studii se face în baza hotărârii comisiilor de evaluare şi selecţie.

(2) Comisiile de evaluare şi selecţie sunt constituite dintr-un număr impar de membri, desemnaţi prin ordin al Preşedintelui Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale.

 

Art. 9. - (1) Fiecare solicitare este analizată de membrii comisiei şi evaluată potrivit dispoziţiilor art. 8.

(2) Prin hotărârea comisiei se stabilesc rezultatele selecţiei.

(3) Rezultatele selectării se afişează la sediul Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale.

 

Art. 10. - (1) Contestaţii se pot depune numai la lista finală a bursierilor.

(2) Contestaţiile se depun în scris, în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la data publicării listei.

(3) Comisia pentru soluţionarea contestaţiilor va fi alcătuită dintr-un număr impar de membri desemnaţi prin ordin al Preşedintelui Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale. Din comisia pentru soluţionarea contestaţiilor nu pot face parte persoanele care anterior au fost membre în comisiile de evaluare şi selecţie.
(4) Contestaţiile se soluţionează în termen de 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiilor, iar rezultatele privind soluţionarea contestaţiilor vor fi afişate la sediul Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale.

Art. 11. Lista finală bursierilor se va publica pe site-ul Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale în termen de 2 zile lucrătoare de la definitivarea rezultatelor.


Art. 12. - (1) Acordarea burselor de cercetare/pentru studii se face în baza unui contract încheiat între Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale şi beneficiar.
(2) Contractul prevăzut la alin. (1) va cuprinde, în mod obligatoriu, clauze privind rezilierea contractului, precum şi clauze privind restituirea sumelor acordate în cazul rezilierii contractului.