Anunţ concurs - Expert - economist cu atribuţii de control financiar preventiv (CFP)

1. Cadru legal

Art. 5 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor;

H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;

 

2. Post scos la concurs

1 post EXPERT - ECONOMIST cu atribuţii de control financiar preventiv (CFP) la Serviciul Economic, Contencios şi Administrativ

 

Cerinţe specifice privind ocuparea postului:

a) studii superioare economice la o instituţie de învăţământ superior din ţară sau din străinătate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului.

b) vechime efectivă în domeniul financiar-contabil în instituţii publice de minimum 3 ani;

c) cunoaşterea temeinică a legislaţiei care reglementează activitatea în domeniul financiar - contabil la instituţii bugetare;

d) cunoştinţe avansate de operare calculator;

e) cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;

f) capacitate deplină de exerciţiu;

g) candidatul nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni care l-ar face incompatibil cu exercitarea acestei activităţi;

h) experienţa de lucru în domeniul controlului financiar preventiv, respectiv experienţa în proiecte cu finanţare externă nerambursabilă constituie avantaj;

i) cunoaşterea limbii engleze constituie avantaj.

 

Atribuţii specifice postului:

1.      Urmăreşte, aplică şi impune realitatea, regularitatea, legalitatea cheltuielilor angajate, acordă viza de control financiar preventiv pe totalitatea documentelor primare şi finale de execuţie în conformitate cu cele specificate în Legea finanţelor publice nr. 500/2002 şi ordinul de numire în funcţie,

2.      Urmăreşte încadrarea legală a cheltuielilor în capitolele şi diviziunile clasificaţiei bugetare conform actelor normative în vigoare,

3.      Întocmeşte documentaţiile pentru deschiderea creditelor bugetare şi urmăreşte repartizarea acestora,

4.      Participă la elaborarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiei şi propunerile de rectificare a acestuia,

5.      Participă la întocmirea lunară a situaţiei execuţiei bugetare şi la urmărirea încadrării acesteia în limitele de cheltuieli aprobate prin bugetul de venituri şi cheltuieli,

6.      Întocmeşte lista obiectelor de inventar în folosinţă, fişa mijlocului fix, urmăreşte şi înregistrează amortizarea mijloacelor fixe, în conformitate cu înregistrările contabile,

7.      Colaborează la ţinerea corectă şi la zi a evidenţei financiare şi contabile, precum şi la salvarea datelor informatice,

8.      Îndeplineşte atribuţii în cadrul comisiei pentru monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a sistemelor proprii de control managerial intern.

9.      Răspunde pentru vânzarea şi evidenţa cărţilor vândute.

 

Tematica

 

1.    Activitatea de control financiar preventiv

2.    Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice

3.    Bugetul în instituţiile publice (elaborarea bugetului, deschiderea de credite, încadrarea cheltuielilor bugetare etc.)

4.    Gestionarea patrimoniului instituţiilor publice

 

Bibliografia

 

O.G. nr. 119/1999 privind auditul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordinul nr. 522/2003 pentru aprobarea normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 69/2010 a responsabilităţii fiscal-bugetare, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 5/2013 a bugetului de stat pe anul 2013;

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordonanţa de urgenţă nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative;

Ordinul nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordinul nr. 1792/2002 privind aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordinul nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;

Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 54/1997, cu modificările şi completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale;

Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Hotărârea nr. 1860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, cu modificările şi completările ulterioare;

Hotărârea nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordonanţa de urgenţă nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă

Hotărâre nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă  a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă

Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

 

3. Anexe

Cerere tip de înscriere

Regulament desfăşurare concurs

 

4. Dosarul de concurs se va depune personal la sediul Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, în perioada 24 septembrie - 1 noiembrie 2013, între orele 10:00-16:00 şi va cuprinde obligatoriu următoarele documente:

- cerere de înscriere tip (se obţine de la Secretariatul Institutului);

- curriculum vitae;

- copie a actului de identitate, însoţită de original;

- copie a diplomei de licenţă, însoţită de original/copie legalizată;

- copii ale altor diplome şi certificate care atestă pregătirea candidaţilor (dacă sunt relevante pentru postul vacant pentru care aplică candidatul), însoţite de original;

- copie actualizată a carnetului de muncă pe care trebuie să apară obligatoriu: „CONFORM CU ORIGINALUL" sau adeverinţă care să ateste vechimea totală în muncă, respectiv vechimea în specialitatea studiilor;

- certificatul de cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale;

- adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie care atestă starea de sănătate a candidatului eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

- două scrisori de recomandare.

 

Copiile documentelor solicitate mai sus vor fi însoţite de documentele în original, pentru a se putea certifica valabilitatea lor. Documentele în original vor fi eliberate pe loc, imediat după certificarea valabilităţii lor.

 

5. Date concurs:

 

Concursul va cuprinde 3 etape: selecţia dosarelor de înscriere, o probă scrisă şi un interviu. Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

Atât pentru proba scrisă, cât şi pentru interviu punctajul maxim este de 100 de puncte. Sunt declaraţi admişi doar candidaţii care obţin minim 50 de puncte după proba scrisă, respectiv după interviu.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu. Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.

 

Afişare anunţ concurs: 23 septembrie 2013

Depunere dosare înscriere: 24 septembrie - 1 noiembrie 2013

Selecţia dosarelor: 4 noiembrie 2013

Depunere contestaţie: 5 noiembrie 2013

Soluţionare contestații: 6 noiembrie 2013

Proba scrisă: 7 noiembrie 2013, la sediul Institutului, Cluj-Napoca, str. Gavril Muzicescu nr. 5, jud. Cluj.

Afişare rezultate proba scrisă: 8 noiembrie 2013

Depunere contestaţii probă scrisă: 11 noiembrie 2013

Soluţionare contestaţii pentru proba scrisă: 12 noiembrie 2013

Proba de interviu: 13 noiembrie 2013, la sediul Institutului, Cluj-Napoca, str. Gavril Muzicescu nr. 5, jud. Cluj.

Afişare rezultate pentru proba de interviu: 14 noiembrie 2013

Depunere contestaţii pentru proba de interviu: 15 noiembrie 2013

Soluţionare contestaţii pentru proba de interviu: 18 noiembrie 2013

Afişare rezultate finale: 18 noiembrie 2013

 

 

Regulamentul concursului, cererea de înscriere şi alte informaţii se pot obţine de la sediul ISPMN, telefon: 0040-364-116 261, e-mail: office@ispmn.gov.ro.