Anunţ concurs - şef serviciu Economic, Contencios şi Administrativ

1. Cadru legal


Art. 1 alin. 2 lit. g) coroborat cu prevederile art. 5 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor;

H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;

 

2. Post scos la concurs

1 post ŞEF SERVICIU la Serviciul Economic, Contencios şi Administrativ

 

Cerinţe specifice privind ocuparea postului


a) studii superioare economice la o instituţie de învăţământ superior din ţară sau din străinătate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului.

b) vechime de cel puţin 3 ani în domeniul financiar-contabil, în mediul public (experienţa în instituţii de cercetare sau instituţii de învăţământ superior constituie avantaj)

c) cunoaşterea temeinică a legislaţiei care reglementează activitatea în domeniul financiar - contabil la instituţii bugetare;

d) cunoştinţe avansate de operare calculator (Microsoft Office, programe de contabilitate etc.)

e) cunoaşterea limbii engleze la nivel de redactare a unor texte specifice domeniului postului

f) experienţă de lucru în proiecte cu finanţare externă

g) bune abilităţi de comunicare şi coordonare a echipei, creativitate, adaptabilitate, iniţiativă

h) cursuri de perfecţionare în resurse umane, audit intern, control intern managerial, achiziţii publice sau management financiar constituie avantaj

i) experienţa în funcţii de conducere constituie avantaj

 

Atribuţii specifice postului


- îndrumă, organizează şi verifică personalul din subordine pentru asigurarea desfăşurării activităţii Serviciului Economic, Contencios şi Administrativ în condiţii optime;

- participă la procesul de recrutare şi selecţie a personalului şi face propuneri privind încadrarea în muncă, promovarea sau eliberarea din funcţie pentru personalul din subordine.

- participă la procesul de evaluare a performanţelor profesionale pentru salariaţii din subordine

- stabileşte anual nevoile de formare profesională pentru personalul din cadrul serviciului

- urmăreşte respectarea prevederilor regulamentului intern de către salariaţii din subordine şi face propuneri privind sancţionarea personalului din subordine

- elaborează proiectele de buget şi trimestrializarea bugetului, respectiv urmăreşte încadrarea cheltuielilor în bugetul aprobat;

- organizează şi conduce evidenţa contabilă sintetică şi analitică, ţine evidenţa cheltuielilor pe articole bugetare;

- verifică lunar balanţele analitice pentru fiecare cont analitic din balanţa de verificare

- organizează şi conduce contabilitatea creditelor bugetare alocate şi deschise

- verifică registrele contabile obligatorii, prevăzute de lege: registrul-jurnal, registrul-inventar şi registrul cartea-mare

- verifică documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate, acestea angajând răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat şi aprobat ori înregistrat în contabilitate

- organizează şi conduce contabilitatea imobilizărilor corporale şi necorporale, gestiunea materialelor, a obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe

- elaborează situaţiile financiare trimestriale şi anuale, ce se compun din bilanţ, cont de execuţie bugetară şi anexe, precum şi rapoartele lunare pe care le depune la Secretariatul General al Guvernului;

- organizează evidenţa formularelor cu regim special

- verifică corectitudinea întocmirii statelor de plată pentru salarii, respectiv a contribuţiilor aferente contractelor de drepturi de autor şi convenţii civile;

- organizează efectuarea la timp a operaţiunilor de inventariere a valorilor materiale şi bănești şi consemnarea în evidenţa contabilă a rezultatelor inventarierii.

- participă la organizarea sistemului informaţional-financiar

 

Tematica

 

1.    Organizarea şi conducerea contabilităţii în instituţiile publice

2.    Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice

3.    Control managerial/intern în instituţii publice

4.    Reglementări şi principii de bază în domeniul achiziţiilor publice

5.    Gestionarea financiară a proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare

6.    Statutul personalului contractual din instituţiile publice

7.    Statutul personalului de cercetare - dezvoltare

8.    Salarizarea şi alte drepturi ale personalului aferent

 

Bibliografia

 

Ordonanţa nr. 121/2000 privind înfiinţarea Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;

Hotărârea nr. 893/2007 privind organizarea şi funcţionarea Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale;

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale: http://www.ispmn.gov.ro/page/regulament-de-organizare-si-functionare;

Planul de dezvoltare instituţională 2012-2015; http://www.ispmn.gov.ro/page/institutul

Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 69/2010 a responsabilităţii fiscal-bugetare, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 5/2013 a bugetului de stat pe anul 2013;

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordonanţa de urgenţă nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative;

Ordinul nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordinul nr. 1792/2002 privind aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordinul nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;

Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 54/1997, cu modificările şi completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale;

Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare;

Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Hotărârea nr. 1860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, cu modificările şi completările ulterioare;

Hotărârea nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, , cu modificările şi completările ulterioare;

Ordonanţa de urgenţă nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă

Hotărâre nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă  a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă

Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

 

3. Anexe

Cerere tip de înscriere

Regulament desfăşurare concurs

 

4. Dosarul de concurs se va depune personal la sediul Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, până la data de 30.08.2013 (inclusiv), între orele 10:00-16:00 şi va cuprinde obligatoriu următoarele documente:

- cerere de înscriere tip (se obţine de la Secretariatul Institutului);

- curriculum vitae actualizat;

- copie a actului de identitate, însoţită de original;

- copie a diplomei de licenţă, însoţită de original/copie legalizată;

- copii ale altor diplome şi certificate care atestă pregătirea candidaţilor (dacă sunt relevante pentru postul vacant pentru care aplică candidatul), însoţite de original;

- copie actualizată a carnetului de muncă pe care trebuie să apară obligatoriu: „CONFORM CU ORIGINALUL" sau adeverinţă care să ateste vechimea totală în muncă, respectiv vechimea în specialitatea studiilor;

- certificatul de cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale;

- adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie care atestă starea de sănătate a candidatului eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

- o recomandare privind activitatea profesională de la ultimul loc de muncă;

- o lucrare în care să prezinte propria strategie managerială specifică nivelului postului de conducere scos la concurs elaborată în baza documentelor de organizare şi funcţionare a Institutului.

 

Copiile documentelor solicitate mai sus vor fi însoţite de documentele în original, pentru a se putea certifica valabilitatea lor. Documentele în original vor fi eliberate pe loc, imediat după certificarea valabilităţii lor.

 

5. Date concurs

 

Concursul va cuprinde 3 etape: selecţia dosarelor de înscriere, o probă scrisă şi un interviu. Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

Atât pentru proba scrisă, cât şi pentru interviu punctajul maxim este de 100 de puncte. Sunt declaraţi admişi doar candidaţii care obţin minim 70 de puncte după proba scrisă, respectiv după interviu.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu. Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.

 

Afişare anunţ concurs: 18 iulie 2013

Depunere dosare înscriere: 19 iulie - 30 august 2013

Selecţia dosarelor: 3 septembrie 2013

Depunere contestaţie: 4-5 septembrie 2013

Soluţionare contestații: 6 septembrie 2013

Proba scrisă: 9 septembrie 2013, la sediul Institutului, Cluj-Napoca, str. Gavril Muzicescu nr. 5, jud. Cluj.

Afişare rezultate proba scrisă: 10 septembrie 2013

Depunere contestaţii probă scrisă: 11-12 septembrie 2013

Soluţionare contestaţii pentru proba scrisă: 13 septembrie 2013

Proba de interviu: 16 septembrie 2013, la sediul Institutului, Cluj-Napoca, str. Gavril Muzicescu nr. 5, jud. Cluj.

Afişare rezultate pentru proba de interviu: 16 septembrie 2013

Depunere contestaţii pentru proba de interviu: 17-18 septembrie 2013

Soluţionare contestaţii pentru proba de interviu: 19 septembrie 2013

Afişare rezultate finale: 20 septembrie 2013

 

 

Regulamentul concursului, cererea de înscriere şi alte informaţii se pot obţine de la sediul ISPMN, telefon: 0040-364-116 261, e-mail: office@ispmn.gov.ro.