Anunț concurs - contabil cu atribuții de resurse umane

Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Muzicescu, nr. 5, judeţul Cluj, anunţă organizarea concursului pentru ocuparea unui post de  personal contractual, contabil cu atribuţii de resurse umane.

 

Post vacant: 1 post, perioadă nedeterminată, personal contractual, contabil cu atribuţii de resurse umane

Nivelul postului: Funcţie de execuţie

Compartimentul: Serviciul economic, contencios şi administrativ

 

Tipul probelor de concurs: probă scrisă şi interviu

 

Date de contact, locul de desfăşurare al examenului/depunere dosar de concurs: Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, sediul: Cluj-Napoca, str. Gavril Muzicescu, nr. 5, tel. 0364/116261, e-mail: office@ispmn.gov.ro , site: www.ispmn.gov.ro.

Secretarul comisiei: Sebesi Claudia, expert PR.

 

Dosarul de concurs va conţine următoarele documente:

    a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei;

    b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

    c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;

    d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

    e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;

    f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;

    g) curriculum vitae;

Actele prevăzute la lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

Condiţii generale care trebuie îndeplinite de o persoană pentru a participa la concurs:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

    d) are capacitate deplină de exerciţiu;

    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

    g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţii specifice care trebuie îndeplinite de o persoană pentru a participa la concurs:

1. Studii de specialitate: Studii superioare economice de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă;

     2. Vechime în specialitate: Experienţă în domeniul financiar-contabil şi resurse umane de 3 ani;

3. Cunoştinţe de operare pe calculator:  Nivel avansat de operare calculator, Windows, MS Office, programe de contabilitate;

4. Cunoştinţe temeinice privind sistemul financiar-contabil şi cunoştinţe solide privind legislaţia muncii în vigoare;

      5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitate de analiză, comunicare, abilităţi de lucru în 

echipă şi individual.

 

Bibliografie:

1.                  Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare,

2.                  Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,

3.                  Hotărârea nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare, cu modificările şi completările ulterioare,

4.                  Hotărârea nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare,

5.                  Hotărârea nr. 1860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, cu modificările şi completările ulterioare,

6.                  Legea nr. 82/1991 contabilităţii, cu modificările şi completările ulterioare,

7.                  Hotărârea nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, cu modificările şi completările ulterioare,

8.                  Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificările şi completările ulterioare,

9.                  Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, 

10.              Legea  nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,

11.              Legea nr. 227/2015 - Codul fiscal,

12.              Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare,

13.              Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii,

14.              Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

15.              Hotărârea Guvernului nr. 909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 54/1997, cu modificările şi completările ulterioare,

16.              Hotărârea Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare,

17.              Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare,

18.              Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale,

19.              Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, cu modificările şi completările ulterioare,

20.              Ordinul 2281/2009, pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, cu modificările şi completările ulterioare,

21.              Ordonanţa de urgenţă nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative,

22.              Ordinul nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile, cu modificările şi completările ulterioare,

23.              Ordin nr. 1826/2003 pentru aprobarea Precizărilor privind unele măsuri referitoare la organizarea şi conducerea contabilităţii de gestiune.

 

Tematică:

  1. Salarizarea şi alte drepturi ale personalului aferent
  2. Organizarea contabilităţii în instituţiile publice
  3. Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice
  4. Gestionarea patrimoniului instituţiilor publice
  5. Statutul personalului contractual din instituţiile publice
  6. Statutul personalului de cercetare - dezvoltare

 

Calendarul de desfăşurare al concursului:

Termen depunere dosare înscriere concurs: 13 noiembrie, ora 16

Selecţie dosare concurs şi afişare rezultate selecţie dosare şi afişarea datei şi orei susţinerii probei scrise: 16 noiembrie, ora 14

Depunere contestaţii selecţie dosare: 17 noiembrie, ora 16

Soluţionare contestaţii selecţie dosare şi comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse: 18 noiembrie ora 14

Proba scrisă: 23 noiembrie, ora 9

Afişare rezultate proba scrisă şi afişarea datei şi orei susţinerii interviului: 24 noiembrie, ora 16

Depunere contestaţii proba scrisă: 25 noiembrie, ora 16

Soluţionare contestaţii pentru proba scrisă şi comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse: 26 noiembrie, ora 14

Proba de interviu: 27 noiembrie, ora 9

Afişare rezultate pentru proba de interviu: 27 noiembrie, ora 16

Depunere contestaţii pentru proba de interviu: 2 decembrie, ora 16

Soluţionare contestaţii pentru proba de interviu şi comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse: 3 decembrie, ora 12

Afişare rezultate finale: 3 decembrie, ora 15

Rezultat selecţie dosare concurs

Rezultatele probei scrise