Anunţ - examen de promovare de la Expert gradul II la Expert gradul I - Expert economist cu atribuţii de contabil/resurse umane

 

Data, ora şi locul desfăşurării examenului

25.02.2015, ora 10.00, sediul I.S.P.M.N. Cluj-Napoca, str. Gavril Muzicescu, nr. 5

 

Bibliografia şi tematica

Bibliografia

1.      Legea nr. 53/2003- Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare,

2.      Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,

3.      Hotărârea nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare, cu modificările şi completările ulterioare,

4.      Hotărârea nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare,

5.      Hotărârea nr. 1860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, cu modificările şi completările ulterioare,

6.      Legea nr. 82/1991 contabilităţii, cu modificările şi completările ulterioare,

7.      Hotărârea nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, cu modificările şi completările ulterioare,

8.      Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificările şi completările ulterioare,

9.      Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, 

10.  Legea  nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,

11.  Legea 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.

12.  Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii,

13.  Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

14.  Hotărârea Guvernului nr. 909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 54/1997, cu modificările şi completările ulterioare,

15.  Hotărârea Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare,

16.  Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare,

17.  Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale,

18.  Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, cu modificările şi completările ulterioare,

19.  Ordinul 2281/2009, pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, cu modificările şi completările ulterioare,

20.  Ordonanţa de urgenţă nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative,

21.  Ordinul nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile, cu modificările şi completările ulterioare;

Tematica

  1. Salarizarea şi alte drepturi ale personalului aferent
  2. Statutul personalului de cercetare - dezvoltare
  3. Statutul personalului contractual din instituţiile publice
  4. Organizarea contabilităţii în instituţiile publice
  5. Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice
  6. Bugetul în instituţiile publice (elaborarea bugetului, deschiderea de credite, încadrarea cheltuielilor bugetare etc.)
  7. Gestionarea patrimoniului instituţiilor publice

 

Modalitatea de desfăşurare a examenului

Probă scrisă de 3 ore.