Tirolul de Sud - un model de autonomie şi convieţuire?

Studiul prezintă principalele caracteristici ale sistemului de protecţie a minorităţilor în provincia autonomă Tirolul de Sud din Italia. După o scurtă trecere în revistă a unor repere istorice esenţiale pentru înţelegerea contextului actual, articolul se concentrează pe aspectele juridice şi instituţionale ale Statutului de autonomie din 1972. Performanţele sistemului sunt evaluate prin referire la cele trei elementedefi nitorii ale sale: mecanismul „cotelor lingvistice" prin care se realizează împărţirea proporţională între sudtirolezi, italieni şi ladini a posturilor publice şi a resurselor fi nanciare; organizarea şi funcţionareaînvăţământului în Tirolul de Sud; drepturile lingvistice ale populaţiei în raporturile cu autorităţile administrative şi judiciare. Cercetarea se bazează pe cadrul legal existent, pe jurisprudenţa curţilor italiene şiinternaţionale şi pe literatura de specialitate. În fi ne, articolul oferă o privire de ansamblu asupra aranjamentelor fi nanciare dintre statul italian şi provincia autonomă Tirolul de Sud şi explică benefi ciile fi scale ale autonomiei sudtiroleze. 

Download