Analysis of Existing Migratory Data Production Systems and Major Data Sources in Romania

Studiul de faţă schiţează caracteristicile principale ale sistemului de colectare şi gestionare a datelor despre migraţia şi populaţia din România. Materialul face parte din raportul de ţară pe România elaboratîn cadrul proiectului transnaţional SEEMIG - Managing Migration and its Eff ects in South-East Europe - Transnational Actions Towards Evidence Based Strategies [Gestionarea migraţiei şi a efectelor sale în Europa de Sud-Est - Acţiuni transnaţionale pentru strategii fundamentate]. Institutul de Cercetări Demografi ce al Institutului Central de Statistică din Ungaria şi institutele de cercetare participante în proiect au elaborat în prealabil o metodologie comună pentru a produce descrieri comparabile pentrutoate cele opt state participante în proiectul SEEMIG. Conform acestei metodologii comune, în lucrarea de faţă ne-am concentrat asupra surselor de date din sfera administrativă, respectiv pe cele statistice. 

Download