Ethnic maps
     THE PROJECT
     MAPS

Nadeş - Szásznádas - Nadesch

Data about the administrative unit - commune
Nadeş - Szásznádas (hu) - Nadesch (de)Number of speakers of the ... language (2002)% of speakers of the ... language (2002)Number of speakers of the ... language (2011)% of speakers of the ... language (2011)Difference (2011-2002)Difference % (2011-2002)
Romanian 1562 64.9 % 1624 65.4 % 62 0.5 %
Hungarian 582 24.2 % 489 19.7 % -93 -4.5 %
Roma 224 9.3 % 201 8.1 % -23 -1.2 %
German 38 1.6 % 29 1.2 % -9 -0.4 %
TOTAL: 2406248478


Data about administrative subunits
Number of speakers of the ... language (2002)% of speakers of the ... language (2002)Number of speakers of the ... language (2011)% of speakers of the ... language (2011)Difference (2011-2002)Difference % (2011-2002)
Nadeş - Szásznádas (hu) - Nadesch (de)
Romanian 743 60.5 % 723 59.9 % -20 -0.6 %
Hungarian 273 22.2 % 238 19.7 % -35 -2.5 %
Roma 190 15.5 % 181 15.0 % -9 -0.5 %
German 22 1.8 % 19 1.6 % -3 -0.2 %
TOTAL: 12281207-21
 
Măgheruş - Küküllőmagyarós (hu) - Maniersch (de)
Romanian 128 86.5 % 116 88.5 % -12 2.0 %
Hungarian 17 11.5 % 9 6.9 % -8 -4.6 %
Roma 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 %
German 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 %
TOTAL: 148131-17
 
Pipea - Pipe (hu) - Wepeschdorf (de)
Romanian 14 14.1 % 4 5.9 % -10 -8.2 %
Hungarian 79 79.8 % 53 77.9 % -26 -1.9 %
Roma 5 5.1 % 5 7.4 % 0 2.3 %
German 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 %
TOTAL: 9968-31
 
Ţigmandru - Cikmántor (hu) - Zuckmantel (de)
Romanian 677 72.7 % 781 72.4 % 104 -0.3 %
Hungarian 213 22.9 % 189 17.5 % -24 -5.4 %
Roma 29 3.1 % 15 1.4 % -14 -1.7 %
German 12 1.3 % 8 0.7 % -4 -0.6 %
TOTAL: 9311078147