Home >> ISPMN Publishing >> Working papers >> De la Kodoba la Codoba. Despre schimbarea identităţii etnice secundare într-o familie de muzicanţi romi dintr-un sat din Câmpia Transilvaniei.
  De la Kodoba la Codoba. Despre schimbarea identităţii etnice secundare într-o familie de muzicanţi romi dintr-un sat din Câmpia Transilvaniei.

    A Belső-Mezőségen fekvő Magyarpalatka egyike Mezőség cigányzenész központjainak. Sok cigánymuzsikus család élt és él itt a mai napig, közülük a legnevesebb a Kodoba család. A jelen esettanulmány arra vállalkozik, hogy a kutatás rendelkezésére álló forrásanyagok alapján egyrészt végigkövesse, miként változott a 20. század folyamán a magyar személynevű, magyarul jól beszélő, református vallású romungro család román személynevű, magyarul már nem (vagy csak alig) beszélő, egy ideig még református, majd ortodox vallásra térő családdá, másrészt megpróbálja felvázolni ennek a identitásváltó folyamatnak tágabb társadalmi kontextusait, megválaszolni ennek ok-okozati összefüggéseit. Teszi mindezt megvizsgálva, hogy a másodlagos identitásváltás (ezen belül a személynévadás etnikus vetületeinek változása) milyen mértékben függ össze a változó társadalmi, történeti és politikai helyzetekkel, milyen mértékben Magyarpalatka magyar szempontból való folyamatos elnéptelenedésével, a helyi román lakosság (nemcsak számbeli) dominánsá válásával, és nem utolsó sorban milyen mértékben a falusi hivatásos muzsikusszakma gazdasági vonatkozásaival. A kutatott folyamatott ugyanakkor az teszi érdekessé, hogy a magyarpalatkai Kodoba cigányzenész család roma anyanyelvű, elsődleges etnikai identitása (egyelőre) roma, valamint hogy hivatásánál fogva mindvégig megőrizte a helyi magyar, román és roma kultúrák közötti közvetítő szerepét, hiszen mindegyik etnikum hagyományos tánczenei kultúráját ők közvetítették és szolgáltatták.

    Download